Mapa serwisu

Podstawowe informacje

|---Dane teleadresowe

|---Aktualności

|---Archiwalny BIP

Sprawy do załatwienia

|---Biuro Obsługi Klienta

|---Informacje nieopublikowane w BIP

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|---Zgromadzenia

      |---Zgłoszenia o zgromadzeniach

|---Ochrona danych osobowych

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

|---Ogłoszenia o naborze

|---Ogłoszenia o wynikach naboru

|---Druki i wzory dokumentów

Zamówienia publiczne

|---Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

|---Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień

Nieruchomości i lokale użytkowe

|---Wykazy, ogłoszenia o najmie i dzierżawie

      |---2018

|---Ogłoszenia i informacje o sprzedaży

      |---2018

Ochrona zdrowia

|---Konkursy ofert

|---Rozstrzygnięcia konkursów

|---Wzory dokumentów

Ochrona środowiska

|---Obwieszczenia i informacje

|---Publicznie dostępny wykaz danych

|---Odpady

Organizacje pozarządowe

|---Konkursy ofert

|---Rozstrzygnięcia konkursów

|---Sprawozdania

|---Tryb pozakonkursowy

Nasze miasto i gmina

|---Lokalizacja

|---Dane statystyczne

|---Zadania publiczne

|---Dokumenty strategiczne

|---Związki i stowarzyszenia

|---Nieodpłatna pomoc prawna

Władze i struktura

|---Urząd Miejski

      |---Działalność lobbingowa

      |---Kontrole

      |---Rejestry, petycje

            |---Petycje

            |---Rejestr skarg i wniosków

            |---Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

                  |---Upoważnienia, pełnomocnictwa dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin

                  |---Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie

                        |---Straż Miejska

                        |---Samodzielne Stanowiska

                        |---Referat Finansowy

                        |---Referat Rozwoju i Promocji

                        |---Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

                        |---Referat Inwestycji, Remontów i Dróg

                        |---Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

                        |---Stanowiska kierownicze

      |---Kodeks etyczny

      |---Regulamin Organizacyjny

      |---Polityka jakości

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu

      |---Skarbnik

      |---Sekretarz

      |---Zastępca Burmistrza

      |---Burmistrz

            |---Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

            |---Podstawowe zadania

|---Rada Miejska w Barcinie - kadencja 2014 - 2018

      |---Oświadczenia majątkowe Radnych

            |---Oświadczenia majątkowe, składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok

      |---Komisje

            |---SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

            |---Terminy posiedzeń

|---Gminna Rada Seniorów

      |---Powołanie Gminnej Rady Seniorów

      |---Uchwały Gminnej Rady Seniorów

            |---Uchwały Gminnej Rady Seniorów z roku 2017

      |---Projekty Uchwał

|---Młodzieżowa Rada Gminy

|---Straż Miejska

|---Oświata

      |---Podstawowa kwota dotacji

|---Jednostki organizacyjne

      |---Oświadczenia majątkowe osób kierujących jednostkami oraz pracowników jednostek

|---Jednostki pomocnicze

      |---Wybory sołtysów i rad sołeckich

      |---Statuty Sołectw Gminy Barcin

Prawo lokalne

|---Statut Gminy Barcin

|---Projekty Uchwał Rady Miejskiej

      |---Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 lutego 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 27 marca 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 12 października 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 września 2018 r.

      |---Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 sierpnia 2018 r.

|---Uchwały Rady Miejskiej

      |---2018

|---Protokoły

      |---VII KADENCJA (2014-2018)

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---2002-2003

      |---2004

      |---2005

      |---2006

      |---2007

      |---2008

      |---2009

      |---2010

      |---2011

      |---2012

      |---2013

      |---2014

      |---2015

      |---2016

      |---2017

      |---2018

|---Opłaty i podatki

      |---Interpretacje prawne

|---Zagospodarowanie przestrzenne

      |---Plany miejscowe

      |---Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

      |---Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

      |---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Finanse miasta i gminy

|---Budżet gminy Barcin

|---Majątek miasta i gminy

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wybory

|---Wybory samorządowe 2018

      |---Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

      |---Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

Rada Miejska w Barcinie - kadencja 2018 - 2023

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały