Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Barcina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

I. Rodzaje zadań
1. Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w 2019 roku w następujących
zakresach:

1) W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – pozyskiwanie żywności z banku żywności dla mieszkańców Gminy Barcin i działania sprzyjające realizacji celów Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

2) W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t.j. z późn. zm.) – organizację imprez promujących zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę i edukację w zakresie chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Gminy Barcin i działania sprzyjające realizacji celów Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

3) W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizację zajęć integracyjnych i aktywizujących dla osób niepełnosprawnych oraz spotkań upowszechniających wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności i integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną i działania sprzyjające realizacji celów Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

4) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- organizację imprez i działań zmierzających do zachowania i propagowania tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk,
- wydawanie publikacji książkowych, popularno-naukowych, poetyckich i albumowych dotyczących Gminy Barcin oraz ich promocję,
- stymulowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz wspieranie ich talentów i zainteresowań artystyczno-kulturalnych,
- rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach i laboratoriach, rozbudzanie świadomości i ekspresji kulturalnej,
- kształtowanie umiejętności współdziałania dzieci i młodzieży przez realizację akcji i projektów wychodzącym naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej,
- działania sprzyjające realizacji celów Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

5) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i rozgrywek amatorskich dla mieszkańców Gminy Barcin w szczególności w siatkówce i strzelectwie sportowym,
- szkolenie, treningi, organizację turniejów, obozów sportowych i udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach w ramach współzawodnictwa szkół w szczególności w siatkówce i strzelectwie sportowym,
- szkolenie, treningi, organizację turniejów, obozów sportowych, współzawodnictwo i udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych kategoriach wiekowych w ramach gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy w szczególności w siatkówce i strzelectwie sportowym.

6) W zakresie promocji i organizacji wolontariatu – rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez pracę wolontariacką na rzecz innych osób i działania sprzyjające realizacji celów Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

7) W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – działania sprzyjające realizacji celów Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi:

1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 9.000,00 zł,

2) w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t.j. z późn. zm.) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 8476,00 zł,

3) w zakresach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu – 48.140,00 zł,

4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 48.728,00 zł.

2. Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
3. Oferent musi posiadać minimum 10% udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
4. Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) nie są wliczane do własnego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 3.
5. Oferent ma możliwość wykazania wkładu rzeczowego w ofercie.
6. Z dotacji mogą być pokryte jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.
7. Burmistrz Barcina ma prawo uznać zaproponowane przez oferenta pozycje w kosztorysie za niecelowe i wskazać pozycje, które nie będą finansowane z dotacji.
8. Wydatki mogą być ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania publicznego, nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.
9. Łączna kwota przewidziana na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym
kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Barcin w części przeznaczonej na ich realizację z ważnych przyczyn, niemożliwych do
przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Barcina i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.
2. Komisja konkursowa pracuje w oparciu o zasady sformułowane w Uchwale Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2019 rok.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaproponować aktualizację opisu poszczególnych działań / harmonogramu / kalkulacji przewidywanych kosztów.
4. Aktualizację opisu poszczególnych działań / har monogramu / kalkulacji przewidywanych kosztów zadania powinno się złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
5. Burmistrz Barcina może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
7. Burmistrz Barcina odmówi podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w konkursie lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
8. Do decyzji Burmistrza Barcina w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a gminą Barcin zgodnie z wzorem załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w 2019 roku – od dnia podpisania umowy do najpóźniej 31 grudnia 2019 roku.
2. Zadanie powinno być zrealizowane w sposób zapewniający wysoką jakość, z najwyższą starannością, przyjętymi standardami, zgodnie z zawartą umową i dla jak największej liczby
mieszkańców gminy Barcin.
3. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informację, że zadanie jest dotowane z budżetu gminy Barcin. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
4. Oferent jest zobowiązany systematycznie dostarczać do Urzędu Miejskiego w Barcinie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@barcin.pl informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu realizacji zadania w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej www.barcin.pl

V. Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barcinie, pok. 47 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w terminie do 31 stycznia 2019 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Miejskim w Barcinie.
2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
3. W konkursie oferent może złożyć w każdym zakresie po jednej ofercie.
4. Oferta powinna być wypełniona komputerowo, maszynowo lub odręcznie w sposób czytelny w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych i zawierania umów.
6. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
7. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisania oferty.
8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodów formalnych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lutego 2019 roku.
2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kryteriów w niniejszym ogłoszeniu.
3. Ocena formalna dokonywana przez pracowników urzędu polega na sprawdzeniu czy oferta została złożona w terminie, przez uprawniony podmiot, na odpowiednim formularzu, jest zgodna z konkursem i statutem oferenta, prawidłowo wypełniona i podpisana.
4. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie braków formalnych w przypadku, gdy złożona oferta jest niekompletna lub zawiera uchybienia w zakresie dołączonych załączników, złożonych podpisów, poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem, błędów rachunkowych lub błędnego podania terminów realizacji zadania.
5. Oferta spełniająca wymogi formalne zostanie poddana ocenie merytorycznej.
6. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji konkursowych na formularzach uwzględniających poniższe kryteria i punktację:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 10 pkt.,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego – od 0 do 20 pkt.,
- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 15 pkt.,
- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 15 pkt.,
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt.,
- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – od 0 do 10 pkt.,
- preferowana w ogłoszeniu dyscyplina sportowa – od 0 do 25 pkt.

2) w pozostałych zakresach:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 10 pkt.
- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego – od 0 do 20 pkt.,
- proponowana jakość wykonania zadania publicznego – od 0 do 15 pkt.,
- kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 10 pkt.,
- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 10 pkt.,
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy – od 0 do 10 pkt.,
- planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 10 pkt.,
- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – od 0 do 10 pkt.,
- działania sprzyjające realizacji celów programu „Duża Rodzina z Barcina” – od 0 do 5 pkt.

7. Ocenę merytoryczną ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez członków komisji konkursowej (średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji konkursowej).
8. Burmistrzowi Barcina przedkładane są oferty, które uzyskały minimum 60 lub więcej punktów na 100 możliwych .
9. Informacja o wynikach konkursu obejmująca nazwę oferenta, nazwę zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, wysokość przyznanych środków publicznych zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Barcin i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie.
10. Oferenci wyłonieni w wyniku przeprowadzonego konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty.


VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku zlecono realizację 1 zadania i przekazano 8.104,00 zł dotacji.
2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2018 roku zlecono realizację 4 zadań i przekazano 8.259,50 zł dotacji.
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku zlecono realizację 6 zadań i przekazano 41.728,00 zł dotacji.
4. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku zlecono realizację 2 zadań i przekazano 42.633,00 zł dotacji.
5. W 2019 roku nie zlecano realizacji zadań publicznych w zakresach będących przedmiotem otwartego konkursu ofert.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji Jarosław Drozdowski, pok. 44, tel. 52 383 41 56, e-mail: promocja@barcin.pl
2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).

Powiązany dokument
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Barcina z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 09-01-2019 08:13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Drozdowski 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 29-01-2019 08:48:13