Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej
w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie
i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu
na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek
z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora Publicznego
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Barcinie,
- udostępnione na stronie www.barcin.pl,
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Sposób złożenia wniosku:
- forma pisemna (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) ,
- forma elektroniczna (e-mail, ePUAP),
- fax.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora Publicznego musi spełniać warunki formalne określone w art. 21 ww. ustawy.

Informacja udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku z wyłączeniem art. 22 pkt. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Po rozpatrzeniu wniosku tut. Urząd:
- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić jednostkę o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Barcinie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat
za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Barcinie lub na stronie www.barcin.pl.

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora Publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub
na stronie www.barcin.pl:
- informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Barcinie;
- należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
- pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
- jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
- poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Opłaty
Urząd Miejski w Barcinie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody
na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji
o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki do pobrania

1 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.pdf (PDF, 47KB) 2018-08-02 09:05:59 78 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 02-08-2018 09:05:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Skrzyńska 02-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 02-08-2018 09:08:03