Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zmianami);
2. Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 roku, poz. 4207).

Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
• autobusy.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
• osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
• środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
• środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
• środek transportowy został zbyty lub wyrejestrowany,
• została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
• upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwolnienia
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
• pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
• pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Stawki podatku 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zmianami) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok ulegają podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego o 3%. Górne granice stawek kwotowych podatków na 2018 ogłoszone zostały w drodze obwieszczenia MF z dnia 28 lipca 2017 r. (MP z 9 sierpnia 2017 r. poz. 800).

Czynności i dokumenty
Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 2025), a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są obowiązania również odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Terminy i sposoby płatności podatku 
Podatek - co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
• do dnia 15 września danego roku - II rata;

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Barcinie nr 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr XXXIV.293.2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r..pdf (PDF, 50KB) 2018-08-09 07:34:54 119 razy
2 Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1).pdf (PDF, 14KB) 2018-08-09 07:34:54 99 razy
3 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A).pdf (PDF, 10KB) 2018-08-09 07:34:54 103 razy
4 Instrukcja wypełniania deklaracji.pdf (PDF, 82KB) 2018-08-09 07:34:54 363 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 09-08-2018 07:34:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Jankowska 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 31-12-2018 13:34:07