Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.barcin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), oświadczenia majątkowe, petycje, informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Brak możliwości technicznych (archiwum starego Biuletynu Informacji Publicznej).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-17
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl

Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 383 41 00.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (52) 383 41 00, bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:
/4jqy80sc35/skrytka
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Karol Kaśków
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@barcin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 (52) 383 41 00

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA - 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-10-31
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2018-10-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /4jqy80sc35/skrytka

Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 383 41 00.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 383 41 00
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /4jqy80sc35/skrytka
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Barcinie jest w znacznym stopniu dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku
• Przed urzędem wydzielono i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostępność wejścia do budynku urzędu
• Przed wejściem do urzędu znajdują się schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji
• Biuro Obsługi Klienta znajduje się na poziomie parteru i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
• Przed Biurem Obsługi Klienta znajduje się tablica informacyjna i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w urzędzie.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku
• W urzędzie istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej, w postaci progów, stopni i drzwi.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku
• W urzędzie istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej (brak wind, podnośników i podjazdów).
• Przemieszczanie się między poziomami, odbywa się za pomocą schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
• Do urzędu można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
• Toalety dla osób z niepełnosprawnością, znajdują się na parterze oraz I piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
• Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnością są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Toalety te posiadają system przywołaniowy.

Ewakuacja
• Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
• Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@barcin.pl telefonicznie +48 52 383 41 00 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /4jqy80sc35/skrytka

Ponadto Urząd Miejski w Barcinie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:
1. Informacje dot. działalności Urzędu dostępne są na stronie www.bip.barcin.pl oraz www.barcin.pl
2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@barcin.pl
3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: +48 52 383 41 43
4. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP pod adresem: /4jqy80sc35/skrytka

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Brak