Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Podatnicy podatku rolnego
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

• osoby fizyczne -  informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;

• osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,  jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Stosownie do art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, z uwzględnieniem możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień i ulg w tym podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.

Wzory deklaracji określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019. Poz. 1105).


Płatność:
Na podstawie art. 6a ust. 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.).w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli kwota podatku rolnego jest wyższa niż 100 zł osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, podatek rolny płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 59KB) 2019-12-27 09:37:03 31 razy
2 Uchwała Nr XIII_125_2019 z 22_11_2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2020.pdf (PDF, 13KB) 2019-12-27 09:37:03 57 razy
3 Informacja o gruntach (IR-1).pdf (PDF, 16KB) 2019-12-27 09:37:03 37 razy
4 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1).pdf (PDF, 12KB) 2019-12-27 09:37:03 29 razy
5 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2).pdf (PDF, 11KB) 2019-12-27 09:35:51 21 razy
6 Załącznik do informacji o gruntach-dane pozostałych podatników (ZIR-3).pdf (PDF, 11KB) 2019-12-27 09:35:51 20 razy
7 Deklaracja na podatek rolny (DR-1).pdf (PDF, 13KB) 2019-12-27 09:35:51 54 razy
8 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1).pdf (PDF, 12KB) 2019-12-27 09:35:51 42 razy
9 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2).pdf (PDF, 11KB) 2019-12-27 09:35:51 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 27-12-2019 09:25:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Broda 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 27-12-2019 09:37:03