Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - Burmistrz Barcina podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin" ...

Barcin, dnia 04.04.2022 r.

RIR.7021.2.6.2022.IK

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BARCINA

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Barcina podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin”.

Na podstawie uzgodnień dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy uznano, iż realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Uzasadnienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie znak WOO.410.76.2022.KB z dnia 2 marca 2022 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin”.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak NNZ.9022.1.85.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. poinformował, iż przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiotowej sprawie.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.).

W nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.) należy stwierdzić, iż „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” stanowi dokument strategiczny oraz kierunkowy, tj. wyznacza ogólne zasady rozwoju i możliwości działań jakie należy realizować na terenie Gminy Barcin w celu przeprowadzenia transformacji energetycznej jednostki w kierunku niskoemisyjnym, zgodnie z wyznaczonymi celami w obowiązującym prawodawstwie unijnym, krajowym oraz regionalnym.

Wymienione w projekcie dokumentu propozycje działań i kierunki rozwoju powiązane są z problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie gminy i mają za zadanie przedstawić możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania systemów energetycznych na stan środowiska (m.in. poprzez wzrost wykorzystania OZE, zmianę struktury paliwowej w kierunku niskoemisyjnych nośników energii, termomodernizację budynków, wymianę przestarzałych źródeł grzewczych na urządzenia ekologiczne spełniające najwyższe normy ochrony środowiska).

Zadania, wymienione w przedmiotowym projekcie dokumentu, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) mogą zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikają z obowiązujących dokumentów strategicznych i sektorowych, dla których przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko lub, dla których stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia takiej oceny oraz z planów inwestycyjnych operatorów energetycznych. Dodatkowo realizacja takich inwestycji poprzedzona jest zawsze wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Działania uwzględnione w przedmiotowym projekcie charakteryzują się dużym stopniem ogólności. Dokument w głównej mierze wyznacza kierunki działań jakie należy realizować na terenie Gminy Barcin w celu poprawy efektywności energetycznej obszaru, bez określania szczegółowych rozwiązań (ram) lokalizacyjnych i technologicznych dla konkretnych zadań. Szczegółowe rozwiązania dotyczące lokalizacji, rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych przedstawione będą na poziomie każdej inwestycji na etapie przed jej realizacją w ramach procedury uzyskiwania decyzji i pozwoleń administracyjnych (np. w dokumentacji technicznej/ projektowej, karcie informacyjnej, raporcie oddziaływania na środowisko).

Podsumowując należy stwierdzić, iż projekt dokumentu ma charakter ogólny oraz nie wyznacza szczegółowych rozwiązań (ram) technicznych, projektowych i lokalizacyjnych będących podstawą i warunkujących realizację zaplanowanych inwestycji. Projekt przedmiotowego opracowania stanowi przede wszystkim zestawienie zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki i podmioty oraz wynikających z innych dokumentów strategicznych i projektowych (nie określa i nie tworzy szczegółowych ram dla realizacji nowych inwestycji nie wynikających z już przyjętych i realizowanych działań).

Zadania uwzględnione w projekcie przedmiotowego dokumentu realizowane będą głównie na obszarach już zurbanizowanych (przekształconych antropogenicznie) lub w obrębie samych obiektów budowlanych, w związku z czym ich negatywne oddziaływanie na zasoby przyrodnicze (faunę, florę, różnorodność biologiczną) będzie znacznie ograniczone (nie będą powstawały nowe obszary zurbanizowane powodujące defragmentację siedlisk przyrodniczych i osłabiające integralność przyrodniczą gminy). W ramach „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” nie zakłada się realizacji inwestycji na terenach występowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Wszystkie działania uwzględnione w „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” będą oddziaływać w sposób pozytywny, stały, bezpośredni i długoterminowy na poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz adaptację do zmian klimatu. Jednak na etapie budowy/realizacji danego przedsięwzięcia może dojść do negatywnych oddziaływań środowiskowych, jednakże oddziaływania te będą miały głównie charakter krótkoterminowy, chwilowy i odwracalny, spowodowany pracami budowlanymi, zwiększoną emisją liniową zanieczyszczeń do powietrza wynikającą ze wzmożonego transportu oraz powiększoną emisją hałasu, generowaną przez wykorzystywany sprzęt. Skutkiem prowadzonych działań inwestycyjnych może być krótkoterminowe pogorszenie komfortu życia mieszkańców. Niekorzystne oddziaływania na rzeźbę terenu oraz na krajobraz będą posiadały charakter krótkotrwały i chwilowy, spowodowany organizacją placu budowy.

Burmistrz
/-/ Michał Pęziak

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Treść Obwieszczenia RIR_7021_2_6_2022_IK (04_04_2022).pdf (PDF, 1.53Mb) 2022-04-05 10:01:47 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 05-04-2022 10:01:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Łangowska 04-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 05-04-2022 10:02:18