Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza stały nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 5 lit. „j” ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., Nr 4, poz.198) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego (art. 149 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) należy do właściwości organów gminy jako zadanie zlecone. Obowiązek powyższy wynika również z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 oraz art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 r., poz.2086 z późn. zm.).

 

Obowiązki opiekuna prawnego:  

Opiekun prawny sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sadowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznany. Opiekun zobowiązany jest w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu z jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządzania majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.  

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go do niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:  

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. korzystać z pełni praw publicznych,
  4. być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
  5. nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. mieć nieposzkalowaną opinię.

Opiekunem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajowości albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba wobec, której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:  

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełniej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin. 

 

Szczegółowe informacje
http://mgops.bip.barcin.pl/index.php?id=632

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 06-10-2020 15:54:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Dokładna (Dyrektor MGOPS) 09-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 06-10-2020 16:00:08