Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego

Gmina Barcin na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 ze zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową

ogłasza otwarty nabór Partnera

do realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwany dalej POWER) Konkurs nr: POWR.02.10.00-lP.02.OO-003/19, oś priorytetowa Il Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty.


CEL PARTNERSTWA:

Celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu przyczyniającego się do realizacji celów POWER, w szczególności do celu szczegółowego Osi priorytetowej Il: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills (umiejętności o charakterze ogólnym) niezbędnych na rynku pracy, obejmujących:

 1. umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
 2. umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),
 3. ICT,
 4. umiejętność rozumienia (ang. literacy),
 5. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów,
 6. umiejętność uczenia się,
 7. umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA ORAZ ZAKRES DZIAŁAŃ/ZADAŃ MERYTORYCZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEKAZANIA WYŁONIONEMU PARTNEROWI W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ PARTNERSTWO PROJEKTU:

Zakres zadań i działań będzie obejmował wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych zgodnie z „Modelem szkoły ćwiczeń" opracowanym na podstawie założeń wypracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/2017/10/o-proiekcie/), w tym:

 1. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń;
 2. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 3. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej;
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń;

w ramach POWER Oś priorytetowa Il Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty zgodnie z założeniami konkursu nr POWR.02.10.OO-lP.02.OO-003/19.

Szczegółowy zakres realizacji działań (w tym kryteria naboru uczestników, planowaną liczbę uczestników objętych wsparciem, program i metody prowadzonych działań, podział działań pomiędzy poszczególnych partnerów, okres realizacji, wielkość finansowania itp.) zostanie ustalony przez wyłonionego do realizacji zadania Partnera/-ów oraz Gminę Barcin podczas opracowywania szczegółowej koncepcji realizacji zadania z uwzględnieniem koncepcji planowanego do realizacji projektu przedstawionej przez Partnera/-ów. Wszystkie zaplanowane działania/zadania będą zgodne z założeniami konkursu nr: POWR.02.10.OO-lP.02.OO-003/19.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33, ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Wyłoniony Partner wspólnie z Liderem opracuje:

 1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, w szczególności w zakresie POWER;
 2. wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji konkursowej lub wezwania do złożenia wniosku;
 3. umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.

Planowany okres realizacji projektu: maksymalnie 24 m-ce od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie oraz realizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu nr POWR.02.10.00-lP.02.OO-003/19.

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 1. zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa - max 5 pkt.;
 2. doświadczenie potencjalnego partnera w realizacji projektów/inicjatyw o podobnym charakterze: max 40 pkt.;
 1. liczba zrealizowanych w ostatnich 3 latach (2017-2019) projektów/inicjatyw we współpracy ze szkołami podstawowymi, w tym z oddziałami gimnazjalnymi lub ponadpodstawowymi, w tym z oddziałami ponadgimnazjalnymi: max. 5 pkt.;
 •  1 projekt/l inicjatywa —5 pkt.;
 •  2 projekty/2 inicjatywy — 10 pkt.;
 •  3 projekty/3 inicjatywy — 15 pkt.;
 •  4 projekty/4 inicjatywy — 20 pkt.;
 •  5 projektów/5 inicjatyw — 25 pkt.

b)  łączna wartość zrealizowanych projektów (wraz z dofinansowaniem) we współpracy ze      szkołami podstawowymi, w tym z oddziałami gimnazjalnymi lub ponadpodstawowymi, w tym z oddziałami ponadgimnazjalnymi: max.15 pkt. ;

 •  do 1 000 000 zł - 5 pkt.;
 •  do 2 000 000 zł - 10 pkt.;
 •  powyżej 2 000 000 zł — 15 pkt.;
 1. deklarowany wkład potencjalnego partnera niezbędnego do realizacji zgłaszanych do projektu działań i celu partnerstwa: max. 30 pkt.;
 1. potencjał ludzki kadrowy/merytoryczny, w tym kadra z doświadczeniem we współpracy z uczelniami wyższymi — 15 pkt.;
 2. potencjał organizacyjny — 8 pkt.;
 3. potencjał techniczny — 5 pkt.;
 4. wkład finansowy —2 pkt.

Opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie realizacji projektów oraz współpracy z uczelniami wyższymi — dodatkowo kopie poświadczeń, certyfikatów lub referencji.

 1. zgodność oferty z zapisami POWER Konkursem nr: POWR.02.10.OO-lP.02.00-003/19, Osią priorytetową Il Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działaniem 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty max. 10 pkt.
 2. proponowany przez potencjalnego partnera zakres merytoryczny działań w projekcie – max. 15 pkt.

 

SPOSÓB SKŁADANIA I WYBORU OFERT

 1. Ofertę wraz z ewentualnymi załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Oferty podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione należy składać najpóźniej do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barcinie ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin z dopiskiem: „POWER Działanie 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty - nie otwierać przed godziną 12:00” (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barcinie.
 5. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 6. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 7. Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 383 41 50 lub  52 383 41 60 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz
Michał Pęziak

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wybór oferty (wersja dostępna cyfrowo).doc (DOC, 83.00Kb) 2019-12-27 13:06:11 290 razy
2 Wybór oferty.pdf (PDF, 251.18Kb) 2019-12-27 13:06:11 294 razy
3 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera.pdf (PDF, 1.67Mb) 2019-12-06 11:51:37 304 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 06-12-2019 11:51:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Waldemar Dolata 06-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 27-12-2019 13:06:11