Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

W terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku
 Rada Miejska w Barcinie
 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników
na kadencję 2024 - 2027.

 

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Barcinie:
- do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 2
- do Sądu Rejonowego w Szubinie - 1


Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614)

ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Zgodnie z art. 159 § 1 cyt. ustawy

ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
   

Na podstawie art. 162 wymienionej ustawy

kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej:

- prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Barcin.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155) zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do powyższego rozporządzenia.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 - parter, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) lub 12, w godzinach pracy urzędu.

Wzór karty jest dostępny także:
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Barcin:
>>pobierz<<
  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
>>wzór do pobrania<<

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
>>wzór do pobrania<<

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika: >>do pobrania<<

Koszt opłaty za:

- wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;
- badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
- wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 - parter, pok. Nr 12b, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego bieguTermin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Kartę zgłoszenia wraz załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Informacji można zasięgać pod nr tel. 52 383 41 39

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania przez kandydata dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór karty zgłoszenia.pdf (PDF, 295.59Kb) 2023-05-31 11:50:56 43 razy
2 Oświadczenie kandydata.pdf (PDF, 73.45Kb) 2023-05-31 11:50:56 43 razy
3 Oświadczenie kandydata-władza rodzicielska.pdf (PDF, 73.19Kb) 2023-05-31 11:50:56 43 razy
4 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf (PDF, 176.05Kb) 2023-05-31 11:50:56 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 31-05-2023 11:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 31-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 31-05-2023 11:57:25