Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

W terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku

 Rada Miejska w Barcinie

 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników

 na kadencję 2020 – 2023.

 

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Barcinie:

 • do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 2
 • do Sądu Rejonowego w Szubinie - 1

Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) 


ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 159 § 1 cyt. ustawy

ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Na podstawie art. 162 wymienionej ustawy

kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej:

 • prezesi właściwych sądów,  
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Barcin. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do powyższego rozporządzenia.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 – parter, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta) lub 12b , w godzinach pracy urzędu.

Wzór karty jest dostępny także:

Karta zgłoszenia: => wzór do pobrania

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 => wzór do pobrania

  1. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

=> wzór do pobrania

  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (t.j. DZ.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  2. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika: => wzór do pobrania

Kandydat zobowiązany jest ponieść koszty za badanie lekarskie oraz za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, natomiast koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 – parter, pok.1-2 (Biuro Obsługi Klienta), oraz pok. 47 (Sekretariat) w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia, które wpłynęły po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 – 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 – parter, pok. 12b , w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

 

Informacji można zasięgać pod nr tel. 52 383 41 39

 

Powiązane dokumenty
Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Treść ogłoszenia.pdf (PDF, 89.00Kb) 2019-05-28 14:21:40 640 razy
2 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf (PDF, 176.45Kb) 2019-05-28 14:21:40 539 razy
3 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020 - 2023.pdf (PDF, 80.73Kb) 2019-05-28 14:21:40 562 razy
4 Oświadczenia.pdf (PDF, 77.30Kb) 2019-05-28 14:21:40 561 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 28-05-2019 14:21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Szara 28-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 05-09-2019 10:29:44