Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania - "Usunięcie 49 sztuk drzew oraz frezowanie pni"

Barcin, dn. 15.10.2019 r.

RPO.6131.42.3.2019.N

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA

„Usunięcie 49 sztuk drzew oraz frezowanie pni”

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usunięcie 49 sztuk drzew gatunku topola wraz z frezowaniem pni, rosnących na terenie działek nr 115, nr 116 i nr 203, obręb ewidencyjny Piechcin, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm i wynoszących: 150 cm, 185 cm, 202 cm, 190 cm, 200 cm, 190 cm, 218 cm, 220 cm, 216 cm, 203 cm, 185 cm, 170 cm, 199 cm, 201 cm, 154 cm, 167 cm, 153 cm, 196 cm, 208 cm, 215 cm, 245 cm, 186 cm, 194 cm, 150 cm, 185 cm, 202 cm, 190 cm, 200 cm 218 cm, 220 cm, 216 cm, 203 cm, 185 cm, 170 cm, 199 cm, 201 cm, 154 cm, 167 cm, 153 cm, 196 cm, 208 cm, 215 cm, 245 cm, 186 cm, 194 cm, 214 cm, 200 cm, 203 cm, 164 cm. Wywóz drewna pozyskanego z wycinki i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – do 10 km. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w tym wywóz odpadów biodegradowalnych pozostałych po wycince drzew.

 

2. Oferty częściowe.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych:

 1. odrębnie dla wykonania usługi wycinki drzew;
 2. odrębnie dla wykonania usługi frezowania pni.

 

3. Wymagany termin realizacji zadania:

 1. wycinka drzew – do dnia 29 listopada 2019 r.;
 2. frezowanie pni – do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

4. Warunki udziału oraz wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. formularz oferty wg załączonego wzoru;
 2. inne dokumenty: wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w przedmiocie zamówienia;
 3. wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kopii przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 4. w przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę;
 5. Zamawiający może wezwać Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert);
 6. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1)  oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną;

2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ppkt 1, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

3) forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictwa.

 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Barcinie – Krzysztof Nowakowski, pok. nr 15, tel. 52 3834127, e-mail: nieruchomosci@barcin.pl

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę – pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą
  i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem, itp. oraz złożyć w takiej formie lub na załączonym druku;
 2. Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządzili oraz muszą parafować miejsca, w których naniesiono zmiany;
 3. w przypadku pełnomocnika do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
 6. złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
 7. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 października 2019 r., do godz. 800 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Miejskiego
  w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin;
 2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Usunięcie 49 sztuk drzew oraz frezowanie pni. Nie otwierać przed 24 października 2019 r., godz. 830”;
 3. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do jej składania;
 5. otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 października 2019 r. o godz. 830 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, pok. nr 7.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Złożona oferta powinna zawierać określenie wartości usługi brutto.

 

10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %.

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na realizację zadania
w zakresie wycinki drzew oraz w zakresie frezowania pni.  

 

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego;

2)  umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania zawarte w złożonej ofercie;

3) Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku braku w budżecie wystarczającej ilości środków budżetowych, które miałyby być przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

12. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

 1. Do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia może zostać dopuszczony podmiot posiadający zasób ludzki i sprzętowy umożliwiający wykonanie zadania.
 2. Prawidłowość wykonania prac zostanie stwierdzona protokolarnie przez Zamawiającego.
 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

W załączeniu:

 1. Wzór oferty.                                                                                   

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o odstąpieniu od realizacji zadania i wyborze oferty (wersja dostępna cyfrowa).docx (DOCX, 61KB) 2019-11-14 11:09:46 4 razy
2 Zawiadomienie o odstąpieniu od realizacji zadania i wyborze oferty.pdf (PDF, 35KB) 2019-11-14 11:09:46 4 razy
3 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 31KB) 2019-10-25 10:10:50 13 razy
4 Zawiadomienie o wyborze oferty (wersja dostępna cyfrowa).docx (DOCX, 61KB) 2019-10-25 10:10:50 10 razy
5 Zaproszenie do złożenia oferty.pdf (PDF, 1.MB) 2019-10-15 15:40:04 18 razy
6 Usytuowanie drzew (fot_1).pdf (PDF, 83KB) 2019-10-15 15:33:13 19 razy
7 Usytuowanie drzew (fot_2).pdf (PDF, 73KB) 2019-10-15 15:33:13 18 razy
8 Usytuowanie drzew (fot_3).pdf (PDF, 59KB) 2019-10-15 15:33:13 18 razy
9 Usytuowanie drzew (mapka).pdf (PDF, 23KB) 2019-10-15 15:33:13 16 razy
10 Wzór oferty.docx (DOCX, 18KB) 2019-10-15 15:33:13 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 15-10-2019 15:33:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Nowakowski 15-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 14-11-2019 11:11:16