Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Barcina ogłasza nabór na członków Rady Nadzorczej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BARCIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.

Burmistrz Barcina ogłasza nabór na członków Rady Nadzorczej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie.
Liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana do powołania: 2

1. Kandydat na członka do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać warunki wynikające z przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 ze zm.) w związku z przepisami art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.) oraz warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), w tym:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

4) nie pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
5) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
6) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
7) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki.

2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie powinien:

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien również:

1) być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie być osobą, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych, (zakaz, o którym mowa w pkt 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary),
3) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wymagania preferowane:

1) wykształcenie wyższe w szczególności w zakresie: prawa, ekonomii lub techniczne związane z działalnością spółek,
2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz o zagadnieniach związanych z zarządzaniem, organizacją i kierowaniem zespołami pracowniczymi,
3) doświadczenie zawodowe w organach spółek, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

5. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

1) list intencyjny adresowany do Burmistrza Barcina,
2) odpis lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) CV wraz z przebiegiem pracy zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub "wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) odpis lub kopię dokumentu wymienionego w ust. 1 pkt 3 lit. a-j niniejszego ogłoszenia, potwierdzającego posiadanie uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek,
5) oświadczenie o spełnieniu wymogów niniejszego ogłoszenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

6. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku do godziny 9:00 w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany w pkt. 7 adres.

7. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie (pok.47) Urzędu Miejskiego w Barcinie lub za pośrednictwem poczty przesłać na adres Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.

Dopuszcza się również złożenie dokumentów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@barcin.pl z zastrzeżeniem iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.)

Dokumenty aplikacyjne złożone osobiście, przesłane pocztą czy za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być złożone w terminie podanym w pkt. 6 oraz znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na członków Rady Nadzorczej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”.

8. Bez rozpatrzenia pozostawia się:

1) oferty kandydatów, które wpłynęły po terminie,
2) oferty kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

9. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się. Wybór kandydata i powołanie go do składu rady nadzorczej spółki uzależniony jest od podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. W przypadku niewybrania kandydatom żadne roszczenia nie przysługują.

10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Powiązany dokument oraz szczegółowe informacje
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: naboru na członków Rady Nadzorczej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 21-12-2018 11:50:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Banaszak 21-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 21-12-2018 11:55:00