Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH regulujących działanie Straży Miejskiej w Barcinie

Ustawa o strażach gminnych. (Dz. U .Nr 123 poz.779 z 29.08.1997 r. z późn. zm.),

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),

Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1458 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z 29.07.1998 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(Dz. U .Nr 208, poz. 2026 z 08.12.2003 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w spawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń - TARYFIKATOR(Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z 2003 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego - PUNKTY (Dz. U. Nr 236, poz. 1998 z 2002 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności (Dz. U. Nr 220, poz. 1722 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA z 14.04.98 r. w sprawie form współpracy straży gminnych (miejskich) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1732 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu sprawowania nadzoru na działalność straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108 z 18.12.1998 r.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1731 z 2009 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. Nr 220, poz. 1720),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1719),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. Nr 196, poz. 1520),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150, poz. 1012),

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie utworzenia straży miejskiej.

 

WYKAZ AKTÓW POMOCNICZYCH

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń(Dz. U. Nr 46, poz. 275 z 2010 r. t.j.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. Nr 133, poz. 848 z 2008 r. t.j.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 108, poz. 909, z 2005 r. t.j.),

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008, z 2005 r. t.j.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 25, poz. 150, z 2008 r. t.j.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z 2003 r. t.j.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz.1623 z 2010 r. t.j.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. t.j.),

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145, poz. 1221, z 2005 r. t.j.),

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z 2001 r. późn. zm.),

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 993),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz.142),

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007, Nr 70 poz. 473),

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996, Nr 10 poz. 55),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U 2010, Nr 185, poz. 1243),

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 138, poz. 809),

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2441),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2005, Nr 239, poz. 2019),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008, Nr 213, poz. 1342),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r. t.j.),

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007, Nr 125, poz. 874),

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011, Nr 5 poz. 13),

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005, Nr 25, poz. 202),

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 maja 2011r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 147, poz. 881),

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79, poz. 666),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568),

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1399),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ( Dz. U. Nr 143, poz. 846 z 2011 r.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143, poz. 845 z 2011 r.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z 2008 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117 z 1983 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 października 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz.1128 z 2010 r.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 nr 123 poz. 840).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 08-08-2018 12:16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Waldemar Polanowski 20-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 18-10-2018 07:59:52