Informacja dot. ustalenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę dla Urzędu Miejskiego w Barcinie w 2017 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 t.j. ze zm.) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016.1666 t.j. ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę w 2017 roku:
1) za dzień 11 listopada 2017 roku przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 27 grudnia 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Żaneta Urbaniak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-01-18

Data udostępnienia: 2017-12-13 09:43:33

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13 09:48:35

Liczba wyświetleń: 683

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Informacja dot. ustalenia dnia wolnego od pracy[modyfikacja]Marek Przybysz2017-12-13 09:48:35
2Informacja dot. ustalenia dnia wolnego od pracy[modyfikacja]Marek Przybysz2017-12-13 09:44:48
3Informacja dot. ustalenia dnia wolnego od pracy[modyfikacja]Marek Przybysz2017-12-13 09:44:03