Informacja o stanie mienia za 2016 r.

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:
- na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia, w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz. Może on udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

 

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-03-29

Data udostępnienia: 2017-03-31 09:34:23

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-06 07:22:22

Liczba wyświetleń: 1015

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Informacja o stanie mienia za 2016 r.[modyfikacja]Marek Przybysz2018-04-06 07:22:22
2Informacja o stanie mienia za 2016 r.[modyfikacja]Marek Przybysz2017-03-31 09:39:00