Informacja

Gminna Rada Seniorów w Barcinie została powołana oraz nadano jej statut Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1829).
Rada Seniorów jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów gminy Barcin, a jej głównym celem jest reprezentowanie interesów i potrzeb Środowiska Seniorów, zamieszkałych na terenie Gminy.

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych, w tym:

1) 9 radnych pochodzi z publicznego naboru;
2) 3 radnych wskazanych przez Radę Miejską;
3) 3 radnych wskazanych przez Burmistrza.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, przy czym pierwsza kadencja kończy się wraz z VII kadencją Rady Miejskiej.


Zakres działania i zadania Rady Seniorów

1. Rada Seniorów podejmuje działania i zadania na rzecz Środowiska Seniorów prowadzące do:

1) integracji i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej;
2) solidarności i umacniania więzi międzypokoleniowej;
3) reprezentowania jego zbiorowego interesu;
4) monitorowania jego potrzeb;
5) upowszechniania informacji o jego oczekiwaniach i potencjale społecznym;
6) inspirowania i koordynowania jego inicjatyw;
7) wspierania aktywności w zakresie rekreacji, kultury i edukacji;
8) profilaktyki i promocji zdrowia oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
9) upowszechniania jego działalności informacyjno-doradczej;
10) współpracy z Radą i Burmistrzem.

2. Rada Seniorów realizuje swoje działania i zadania w szczególności poprzez:

1) uchwalenie programu jej działania;
2) komisje problemowe;
3) korzystanie z prawa do informacji o działaniach władz samorządowych;
4) dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych;
5) zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji w zakresie przedsięwzięć gminnych realizowanych na rzecz Środowiska Seniorów, w tym do projektów aktów prawa miejscowego;
6) wykorzystywanie dostępnej na terenie Gminy technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej w propagowaniu swojej działalności;
7) podejmowanie uchwał w sprawie działań Urzędu na rzecz Środowiska Seniorów.

 

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2015-09-15

Data udostępnienia: 2015-09-15 10:44:26

Liczba wyświetleń: 2096

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany