Ogłoszenie

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku

 Rada Miejska w Barcinie

 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników

 na kadencję 2016 - 2019.

 

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Barcinie:
- do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 2
- do Sądu Rejonowego w Szubinie - 4


Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694)

ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Zgodnie z art. 159 § 1 cyt. ustawy

ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)  duchowni,
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)  radni gminy, powiatu i województwa.

 

Na podstawie art. 162 wymienionej ustawy

kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej:

- prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
-
 co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Barcin.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do powyższego rozporządzenia.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 - parter, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta) lub 12a, w godzinach pracy urzędu.

 

Wzór karty jest dostępny także:
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Barcin:
http://bip.barcin.pl/g2/2015_06/0d87c13f8df37f7fbea3d7723d59d082.docx
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Karta zgłoszenia: >>do pobrania<<

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

>>wzór do pobrania<<

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

>>wzór do pobrania<<

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika: >>do pobrania<<

Koszt opłaty za wydanie:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 - parter, pok. Nr 12b, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Kartę zgłoszenia wraz załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Informacji można zasięgać pod nr tel. 52 383 41 39


Załączone pliki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016 - 2019
Oświadczenia

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2015-06-09

Data udostępnienia: 2015-06-11 09:37:29

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-11 09:40:13

Liczba wyświetleń: 3118

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Ogłoszenie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2015-06-11 09:40:13
2Ogłoszenie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2015-06-11 09:38:37