Publicznie dostępny wykaz danych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest dostępny na stronie http://www.ekoportal.pl

Informacja
Wzór kart informacyjnych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120/2007 poz. 827).


Wyszukiwanie kart informacyjnych

Podstawowe informacje o Wykazie


Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2010-02-09

Data udostępnienia: 2010-02-09 11:58:18

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-31 13:20:50

Liczba wyświetleń: 9806

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2016-10-31 13:20:50
2Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2016-10-31 12:45:11
3Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2014-07-29 11:21:18
4Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2014-07-29 11:16:58
5Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2012-01-04 11:25:07
6Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2012-01-04 11:24:15
7Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2011-08-26 10:32:05
8Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2011-08-26 10:26:50
9Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-05-20 09:35:31
10Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:37:57
11Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:32:30
12Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:28:56
13Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:27:30
14Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:22:50
15Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:16:30
16Publicznie dostępny wykaz danych[modyfikacja]Marek Przybysz2010-02-09 12:15:17