Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2007 roku (M.P. z 2007r. Nr 44, poz. 524) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r w stosunku do I półrocza 2006 r wyniósł 2,2%.

Na podstawie art. 10 ust.1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy została upoważniona do określenia stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na obszarze gminy. Przy określaniu wysokości stawek w podatku od środków transportowych, rada gminy może różnicować ich wysokość uwzględniając: rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji, nacisk na siodło ciągnika oraz liczbę miejsc do siedzenia.

 

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 

Załącznik do Uchwały podatkowej:
BiP w JST - Gmina Barcin  Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1).pdf (150kB)
BiP w JST - Gmina Barcin  Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) (90kB)


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 10:46:44

Liczba wyświetleń: 2197

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza