Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłasza Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 października 2006 roku (M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 724) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r wyniósł  0,9%.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy została upoważniona do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, jednakże stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez ministra ds. finansów publicznych.  Przy określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości rada gminy ma możliwość zróżnicowania ich wysokości biorąc pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób  wykorzystania, przeznaczenie itp.

Ponadto Rada Gminy posiada upoważnienia do wprowadzania, w drodze uchwały, zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.


Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

 


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 10:46:01

Liczba wyświetleń: 2279

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza