Przejdź do treści
Menu

Opłata od posiadania psów

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm.), Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały Nr XXIX/274/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów - wybierz odnośnik z powiązanych artykułów.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Barcinie, codziennie od 7:30 do 15:30, tel. (0-52) 383 41 00

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (Druk Nr 1 lub Druk Nr 2)

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Barcinie w Biurze Obsługi Klienta (parter pok. Nr 1-2) lub jako plik do pobrania poniżej:
Druk Nr 1 - Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów
Druk Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów

Termin płatności:
Opłatę uiszcza się bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Barcinie:

Bank Spółdzielczy w Barcinie
Nr 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002 

a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów:
- właścicieli budynków jednorodzinnych w mieście, posiadających jednego psa przeznaczonego do pilnowania budynku,
- właścicieli nieruchomości na wsi, posiadających jednego psa przeznaczonego do pilnowania nieruchomości,
- właścicieli psów nabytych ze schroniska dla zwierząt, na okres jednego roku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz. 884 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r Dz.U. Nr 8, poz 60 ze zmianami).
3. Uchwała Nr XXIX/274/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 10:12:11

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-23 09:03:57

Liczba wyświetleń: 2770

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:03:57
2 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:02:49
3 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-23 09:00:21

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza