Przejdź do treści
Menu

Podatek leśny

Podatek leśny

 

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2007 niezbędna do wymiaru podatku na rok 2008 ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 października 2007 roku (MP z 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846) i wynosi 147,28 zł za 1m3.

 

Stawki podatku leśnego:

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, 
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

 

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;
 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 9 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
Załącznik Nr 11 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A)
Załącznik Nr 12 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1B)

 

Karty usług:
 
Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz odroczeniu, rozłożeniu na raty  podatku rolnego
, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych

Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty, odroczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych dla osób fizycznych
 
Karta usługi Nr 55
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek leśny oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku leśnego


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-30 09:56:32

Liczba wyświetleń: 2146

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza