Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

 

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłasza Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2007 roku (M.P. z 2007r. Nr 44, poz. 524) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r w stosunku do I półrocza 2006 r wyniósł 2,2%. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy została upoważniona do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, jednakże stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez ministra ds. finansów publicznych.  Przy określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości rada gminy ma możliwość zróżnicowania ich wysokości biorąc pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób  wykorzystania, przeznaczenie, itp.

 

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Załączniki do Uchwały podatkowej:
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)

Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Karty usług:
 
Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz odroczeniu, rozłożeniu na raty  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych

Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty, odroczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych dla osób fizycznych
 
Karta usługi Nr 53
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 22:31:45

Liczba wyświetleń: 2317

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza