Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

 

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłasza Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 października 2006 roku (M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 724) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r wyniósł  0,9%.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy została upoważniona do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, jednakże stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez ministra ds. finansów publicznych.  Przy określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości rada gminy ma możliwość zróżnicowania ich wysokości biorąc pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób  wykorzystania, przeznaczenie itp.

Ponadto Rada Gminy posiada upoważnienia do wprowadzania, w drodze uchwały, zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Niniejszy projekt uchwały przedkłada się pod obrady sesji Rady Miejskiej w Barcinie, celem podjęcia. Proponuje się utrzymanie stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku 2006. 
 

 
Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie: wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości


  
Karty usług:
 
Karta usługi Nr 43
Wydanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

Karta usługi Nr 44
Wydanie decyzji odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

Karta usługi Nr 45
Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

Karta usługi Nr 46
Wydanie decyzji o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych
 
Karta usługi Nr 47
Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych
 
Karta usługi Nr 53
Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 22:30:23

Liczba wyświetleń: 2347

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza