Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 2003

Rok 2003

V/21/2003

13.01.2003

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r

V/22/2003

13.01.2003

określenia udziału środków własnych gminy przeznaczonych na dożywianie dzieci oraz zasad przyznawania pomocy w tej formie

V/23/2003

13.01.2003

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków

V/24/2003

13.01.2003

uchwalenia planów modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na lata 2003-2005

V/25/2003

13.01.2003

uchwalenia dopłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

VI/26/2003

14.02.2003

zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 2003 r

VI/27/2003

14.02.2003

wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zamiennej

VI/28/2003

14.02.2003

nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości aktualnie w użytkowaniu wieczystym, położonej w obrębie Piechcin  gm. Barcin

VI/29/2003

14.02.2003

rozwiązania jednoosobowej spółki o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z o.o. z siedziba w Krotoszynie 54

VI/30/2003

14.02.2003

utworzenia jednostki budżetowej Zakładu Usług Miejskich

VI/31/2003

14.02.2003

nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich w Barcinie

VI/32/2003

14.02.2003

zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi

VI/33/2003

14.02.2003

wysokości diet dla radnych za udział w pracach rady oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu z tytułu podróży służbowych pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy

VI/34/2003

14.02.2003

zmiany uchwały NR XLIV/230/97 dot. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

VII/35/2003

7.03.2003

zmiany do uchwały Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29.11.2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

VII/36/2003

7.03.2003

powołania doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej

VII/37/2003

7.03.2003

zgłoszenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Żninie

VII/38/2003

7.03.2003

powołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barcinie

VII/39/2003

7.03.2003

utworzenia Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

VIII/40/2003

24.03.2003

zatwierdzenia zmian do statutu SPZOZ i zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu

IX/41/2003

26.03.2003

Budżet Gminy na 2003 rok

 

X/42/2003

30.04.2003

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Barcin za 2002 rok

X/43/2003

30.04.2003

zmiany uchwały Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2002 r dot. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

X/44/2003

30.04.2003

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących w Barcinie Wieś dz. nr 174/5, 174/6, 174/8, 38/3, w Kani dz. nr 172/3, w Mamliczu dz. nr 479/3, w Piechcinie dz. nr 23

X/45/2003

30.04.2003

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Barcinie obejmujących dz. nr 25, 17/2, 77/1, 77/2

X/46/2003

30.04.2003

nadania statutu dla Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

X/47/2003

30.04.2003

zmiany uchwały Nr XXI/136/96 z dnia 29 lutego 1996 r – Statut Gminy Barcin

X/48/2003

30.04.2003

zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych

X/49/2003

30.04.2003

przyjęcia i realizacji lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2003-2010

XI/50/2003

27.06.2003

zatwierdzenia regulaminu Funduszu Wsparcia Edukacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem lub innymi problemami ograniczającymi ich szanse edukacyjne

XI/51/2003

27.06.2003

nabycia własności nieruchomości w Dąbrówce Barcińskiej

XI/52/2003

27.06.2003

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Barcinie, przy ul. J.Kasprowicza

XI/53/2003

27.06.2003

ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta i Gminy Barcin na lata 2003-2006

XI/54/2003

27.06.2003

ustalenia kierunków działania dla Burmistrza w dziedzinie gospodarki nieruchomościami własności Gminy Barcin

XI/55/2003

27.06.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 r.

XI/56/2003

27.06.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

XI/57/2003

27.06.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Barcinie

XI/58/2003

27.06.2003

przejęcia części nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

XI/59/2003

27.06.2003

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Barcinie obejmujących działki nr 62/1, 62/2, 28/5, 72/2, 18, 187, 3, 112/1, 109/3 oraz część działki nr 75

XI/60/2003

27.06.2003

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących w Krotoszynie działki nr 79/100, w Piechcinie działki nr 4/45, 4/69, 4/70, w Młodocinie działki nr 58/13

XI/61/2003

27.06.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”

XI/62/2003

27.06.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Barcin

XI/63/2003

27.06.2003

zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów

XII/64/2003

30.07.2003

zmiany do uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

XII/65/2003

30.07.2003

zmiany do uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

XII/66/2003

30.07.2003

zmiany do uchwały Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

XII/67/2003

30.07.2003

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych

XII/68/2003

30.07.2003

powołania Rady Społecznej SPZOZ w Barcinie

XII/69/2003

30.07.2003

procedury opracowania budżetu gminy Barcin

XII/70/2003

30.07.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

XII/71/2003

30.07.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

XII/72/2003

30.07.2003

nadania nazwy ulicom w Barcinie

XIII/73/2003

25.09.2003

Statutu Gminy Barcin

 

XIII/74/2003

25.09.2003

odstąpienia od realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie Barcin w roku 2003

XIII/75/2003

25.09.2003

zmiana w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

XIII/76/2003

25.09.2003

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji

XIV/77/2003

29.10.2003

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2004-2007 r.

XIV/78/2003

29.10.2003

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004-2007 r.

XIV/79/2003

29.10.2003

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Barcin

XV/80/2003

27.11.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 r.

XV/81/2003

27.11.2003

utworzenia Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin

XV/82/2003

27.11.2003

woli przystąpienia Gminy Barcin do Pałuckiego Funduszu poręczeń Kredytowych w Żninie

XVI/83/2003

12.12.2003

zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Barcinie na rok 2004

XVI/84/2003

12.12.2003

obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej d naliczenia podatku rolnego

XVI/85/2003

12.12.2003

wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

XVI/86/2003

12.12.2003

określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

XVI/87/2003

12.12.2003

określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych

XVI/88/2003

12.12.2003

wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru

XVI/89/2003

30.12.2003

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 r.

XVII/90/2003

12.12.2003

uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa , a będących w zarządzie Nadleśnictwa Szubin

XVII/91/2003

30.12.2003

przejęcia do zasobu gminy nieruchomości położonej w obrębie  wsi Krotoszyn Gm. Barcin


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:28:39

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:21:53

Liczba wyświetleń: 5888

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 2003 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:21:53

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza