Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 2002

Rok 2002

XLVI/248/2002

25.01.2002

Zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych

 

XLVI/249/2002

25.01.2002

Zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów

 

XLVI/250/2002

25.01.2002

Budżetu gminy na 2002 rok

 

XLVI/251/2002

25.01.2002

Ustalenia opłat za pobór wody oraz wprowadzenie

 

XLVI/252/2002

25.01.2002

Określenia udziału środków władnych gminy przeznaczonych na dożywianie dzieci oraz zasad przyznawania pomocy w tej formie.

 

XLVI/253/2002

25.01.2002

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

XLVII/254/2002

22.02.2002

Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Lafarge Cement Polska S.A. Zakłady Kujawy w Bielawach w postaci samochodu ratowniczego przez Urząd Miasta i Gminy w Barcinie

 

XLVII/255/2002

22.02.2002

Zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 2002 rok  treść uchwały

 

XLVIII/256/2002

22.03.2002

Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin,

 

XLVIII/257/2002

22.03.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku.

 

XLVIII/258/2002

22.03.2002

Wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym nr 1

 

XLVIII/259/2002

22.03.2002

Odrzucenia protestu Rady Sołeckiej w Piechcinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”.

 

XLVIII/260/2002

22.03.2002

Odrzucenia protestu Pana Stanisława Buzalskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”.

 

XLVIII/261/2002

22.03.2002

Odrzucenia protestu Pana Roberta Treli do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”.

 

XLVIII/262/2002

22.03.2002

Odrzucenia protestu Pani Wandy Cyza do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”.

 

XLVIII/263/2002

22.03.2002

Odrzucenia protestu Pana Jacka Krajewskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”.

 

XLIX/264/2002

24.04.2002

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie za 2001 rok

 

XLIX/265/2002

24.04.2002

Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin

 

XLIX/266/2002

24.04.2002

Przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w gminie Barcin w roku 2003

 

L/267/2002

8.05.2002

Nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie

 

LI/268/2002

24.05.2002

Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barcin w latach 2002-2007

 

LI/269/2002

24.05.2002

Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

 

LI/270/2002

24.05.2002

Przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

LI/271/2002

24.05.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku

 

LI/272/2002

24.05.2002

Opinii dotyczącej połączenia Gminy Barcin i Gminy Łabiszyn w jeden okręg wyborczy oznaczony Nr 2

 

LII/273/2002

28.06.2002

Podziału Miasta i Gminy w Barcinie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

LII/274/2002

28.06.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25.01.2002

 

LII/275/2002

28.06.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25.01.2002

 

LII/276/2002

28.06.2002

Zwolnień od podatku od nieruchomości

 

LII/277/2002

28.06.2002

O przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Barcin

 

LII/278/2002

28.06.2002

Uwzględnienia zarzutu do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I”

 

LII/279/2002

28.06.2002

Uwzględnienia zarzutu do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I”

 

LII/280/2002

28.06.2002

Uwzględnienia zarzutu do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I”

 

LII/281/2002

28.06.2002

Uwzględnienia zarzutu do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I”

 

LIII/282/2002

14.09.2002

Zmiany do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/231/2001 z dnia 28 września 2001 r. dotyczącej zasad przyjmowania odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty za przyjmowanie ich na gminnym składowisku w Barcinie Wsi.

 

LIII/283/2002

14.09.2002

Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

LIII/284/2002

14.09.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku.

 

LIII/283/2002

14.09.2002

Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

LIII/284/2002

14.09.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku.

 

LIV/285/2002

4.10.2002

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku.

 

LIV/286/2002

4.10.2002

Określenia kierunków działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

 

LIV/287/2002

4.10.2002

Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

I/1/2002

18.11.2002

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym nr 3

 

I/2/2002

18.11.2002

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym nr 4

 

I/3/2002

18.11.2002

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

I/4/2002

18.11.2002

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/5/2002

29.11.2002

ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/6/2002

29.11.2002

ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/7/2002

29.11.2002

wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:27:59

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:19:34

Liczba wyświetleń: 2873

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 2002 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:19:34
2 uchwały z 2002 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 13:00:27

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza