Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 2001

Rok 2001

XXXI/177/2001

17.01.2001

przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Barcin i zwolnienia z pełnienia obowiązków

 

XXXI/178/2001

17.01.2001

wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Barcin.

 

XXXII/179/2001

26.01.2001

o przyjęciu rezygnacji z funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin.

 

XXXII/180/2001

26.01.2001

wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXXII/181/2001

26.01.2001

uzupełnienia składu Zarządu Miasta i Gminy Barcin.

 

XXXII/182/2001

26.01.2001

Określenia udziału środków własnych gminy przeznaczonych na dożywianie dzieci oraz zasad przyznawania pomocy w tej formie.

 

XXXII/183/2001

26.01.2001

ustalenia zasad gospodarowania mieniem w dyspozycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie,

 

XXXIII/184/2001

23.02.2001

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie.

 

XXXIII/185/2001

23.02.2001

zmiany do uchwały Nr II/9/98 z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXXIII/186/2001

23.02.2001

uchwalenia nowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barcin.

 

XXXIII/187/2001

23.02.2001

przystąpienie Miasta i Gminy Barcin do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin.

 

XXXIII/188/2001

23.02.2001

zmiany uchwały XLIV/230/97 dot. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

XXXIII/189/2001

23.02.2001

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.

 

XXXIV/190/2001

29.03.2001

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Barcin dotyczącej działek nr 106 i 131/5

 

XXXIV/191/2001

29.03.2001

Zmiany do Uchwały Nr II/9/98 RM w Barcinie z dnia 10 listopada 1998 roku – wykreślenie ze składu Komisji Rewizyjnej radnej R.Spychalskiej-Adamczak

 

XXXIV/192/2001

29.03.2001

Budżetu gminy Barcin na 2001 rok

 

XXXV/193/2001

20.04.2001

Przyjęcia i realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin do 2010 r.

 

XXXV/194/2001

20.04.2001

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie na XXXIV/192/2001 z dnia 29 marca 2001 roku

 

XXXV/195/2001

20.04.2001

Wyznaczenia organu samorządu gminy kompetentnego do prowadzenia zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli

 

XXXV/196/2001

20.04.2001

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XXXV/197/2001

20.04.2001

Zobowiązania Zarządu miasta i Gminy do zabezpieczenia środków finansowych na realizację III etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej starego miasta w Barcinie w budżecie gminy na 2003 r.

 

XXXV/198/2001

20.04.2001

Zmiany uchwały nr XVI/106/99 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 1999roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Barcin do stowarzyszenia pn. „Związek Miasta i Gmin Nadnoteckich”

 

XXXV/199/2001

20.04.2001

Ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych samorządu gminy Barcin

 

XXXVI/200/2001

27.04.2001

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy Barcin za 2000 rok

 

XXXVI/201/2001

27.04.2001

Zmiany do uchwały na II/9/98 RM w Barcinie z dnia 10 listopada 1998 roku

 

XXXVI/202/2001

25.05.2001

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/2001 z dnia 29.03.2001 r.

 

XXXVII/203/2001

25.05.2001

Określenie warunków płacy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXXVII/204/2001

25.05.2001

Przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Barcin

 

XXXVII/205/2001

25.05.2001

Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Barcinie Nr XXXV/195/2001 z dnia 20 kwietnia 2001 r.

 

XXXVIII/206/2001

12.06.2001

Nadania nazwy ulicy w Barcinie

 

XXXIX/207/2001

9.07.2001

Wniesienia aportem wkładu niepieniężnego na rzecz PPU „Wodbar” spółka z o.o. w Barcinie.

 

XXXIX/208/2001

9.07.2001

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

XXXIX/209/2001

9.07.2001

Zmiany do uchwały Nr XVI/108/00 RM w Barcinie z dnia 17.XII.99 r. dotyczącej ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez gminę Barcin.

 

XXXIX/210/2001

9.07.2001

Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Barcinie.

 

XXXIX/211/2001

9.07.2001

Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Barcinie Wsi etap II

 

XXXIX/212/2001

9.07.2001

Utworzenia środka specjalnego na drogi gminne.

 

XXXIX/213/2001

9.07.2001

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą RM nr XXXIV/192/2001 z dnia 29.03.2001 r.

 

XXXIX/214/2001

9.07.2001

Zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa.

 

XXXIX/215/2001

9.07.2001

Powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

XXXIX/216/2001

9.07.2001

Zmiany uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy w Barcinie.

 

XL/217/2001

31.08.2001

Uzupełnienia uchwał Rady Miejskiej Nr XXXIX/210/2001 i XXXIX/211/2001 z dnia 9 lipca 2001 r.

 

XL/218/2001

31.08.2001

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/2001 z dnia 29.03.2001 r.

 

XL/219/2001

31.08.2001

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/2001 z dnia 29.03.2001 r.

 

XL/220/2001

31.08.2001

Upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres 3 lat

 

XL/221/2001

31.08.2001

O przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Barcin,

 

XL/222/2001

31.08.2001

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Barcin,

 

XL/223/2001

31.08.2001

Uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Barcin,

 

XL/224/2001

31.08.2001

Wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

 

XL/225/2001

31.08.2001

Zmiany uchwały Nr XXI/136/96 z dnia 29 lutego 1996 r. – Statut Gminy Barcin 

 

XL/226/2001

31.08.2001

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/192/2001 z dnia 29.03.2001 r.

 

XL/227/2001

31.08.2001

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:27:18

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:18:04

Liczba wyświetleń: 2232

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 2001 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:18:04
2 uchwały z 2001 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 10:08:12
3 uchwały z 2001 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:59:35
4 uchwały z 2001 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:58:27

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza