Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 2000

Rok 2000

XVII/114/2000

14.01.2000

Nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Barcinie

 

XVIII/115/2000

28.01.2000

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w komisjach Rady Miejskiej

 

XVIII/116/2000

28.01.2000

Zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 2000 rok

 

XVIII/117/2000

28.01.2000

Określenia udziału środków własnych gminy przeznaczonych na dożywianie dzieci oraz zasad przyznawania pomocy w tej formie

 

XVIII/118/2000

28.01.2000

Określenia kosztów usług opiekuńczych świadczonych osobom wymagającym opieki osoby drugiej z uwagi na stan zdrowia, wiek i niepełnosprawność oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

 

XIX/119/2000

29.02.2000

Budżetu gminy na 2000 rok

 

XIX/120/2000

29.02.2000

Planu zaopatrzenia miasta i gminy Barcin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 

XIX/121/2000

29.02.2000

Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barcina

 

XIX/122/2000

29.02.2000

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej na dz. Nr 79/5 we wsi Krotoszyn gm. Barcin

 

XIX/123/2000

29.02.2000

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok

 

XIX/124/2000

29.02.2000

Skierowania jako reprezentanta mienia komunalnego gminy do rady nadzorczej spółki prawa handlowego

 

XX/125/2000

24.03.2000

Opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barcin

 

XX/126/2000

24.03.2000

Zmiany uchwały Nr XXI/137/96 z dnia 29 lutego 1996 roku zatwierdzającej statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

 

XX/127/2000

24.03.2000

Przystąpienia Gminy Barcin do Stowarzyszenia Gmin Pałuckich pod nazwą „Ziemia Pałucka”

 

XX/128/2000

24.03.2000

Trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji

 

XX/129/2000

24.03.2000

Zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/17/98 z dnia 4 grudnia 1998 roku 

 

XXI/130/2000

14.04.2000

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę i modernizację składowiska odpadów komunalnych w Barcinie Wsi

 

XXI/131/2000

14.04.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 r.

 

XXII/132/2000

27.04.2000

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XXII/133/2000

27.04.2000

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Barcin

 

XXIII/134/2000

9.06.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 r.

 

XXIII/135/2000

9.06.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 r.

 

XXIII/136/2000

9.06.2000

Zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności

 

XXIII/137/2000

9.06.2000

Zmiany do uchwały RM Nr XLIV/230/97 z dnia 16 lipca 1997 r. dot. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

XXIII/138/2000

9.06.2000

Zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

XXIII/139/2000

9.06.2000

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Barcin dot.  lokalizacji garaży

 

XXIV/140/2000

21.07.2000

Złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności przepisów prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

 

XXIV/141/2000

21.07.2000

Regulaminu płacowego w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Barcin

 

XXIV/142/2000

21.07.2000

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę i modernizację składowiska odpadów komunalnych w Barcinie Wsi

 

XXIV/143/2000

21.07.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 roku

 

XXIV/144/2000

21.07.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 roku

 

XXIV/145/2000

21.07.2000

Zmiany w podziale gminy na obwody głosowania

 

XXVI/146/2000

30.08.2000

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację kotłowni oraz instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Mamliczu

 

XXVI/147/2000

30.08.2000

Powołania koordynatora miejsko-gminnego programu uzależnień

 

XXVI/148/2000

30.08.2000

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej na dz. Nr 79/5 we wsi Krotoszyn gm.Barcin

 

XXVI/149/2000

30.08.2000

Określenia warunków płacy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXVI/150/2000

30.08.2000

Uzupełnienia uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/142/2000 z dnia 21 lipca 2000 roku

 

XXVII/151/2000

29.09.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 roku

 

XXVII/152/2000

29.09.2000

Uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką

 

XXVII/153/2000

29.09.2000

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2 i 7 w Barcinie

 

XXVII/154/2000

29.09.2000

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 86 w Barcinie

 

XXVII/155/2000

29.09.2000

Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Barcin

 

XXVII/156/2000

29.09.2000

Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

XXVII/157/2000

29.09.2000

Wniesienia aportem wkładu niepieniężnego na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o.

 

XXVIII/158/2000

27.10.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 roku

 

XXVIII/159/2000

27.10.2000

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie Nr XIX/119/2000 z dnia 29 lutego 2000 roku

 

XXVIII/160/2000

27.10.2000

Przyjęcia rezygnacji z przewodniczenia Komisji Kultury Sportu i Wypoczynku

 

XXVIII/161/2000

27.10.2000

Wyboru przewodniczącego Komisji Kultury Sportu i Wypoczynku

 

XXVIII/162/2000

27.10.2000

Ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej V-ce przewodniczącego Rady Miejskiej, nieetatowych członków Zarządu MiG, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady, radnych i członków komisji spoza Rady oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu z tytułu podróży służbowych pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy

 

XXVIII/163/2000

27.10.2000

Ustalenia zasad opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:26:13

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:16:07

Liczba wyświetleń: 2375

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 2000 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:16:07
2 uchwały z 2000 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 10:07:30
3 uchwały z 2000 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:41:52
4 uchwały z 2000 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:39:52

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza