Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1999

Rok 1999

V/29/99

12.02.1999

Zatwierdzenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi

 

V/30/99

12.02.1999

Zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi

 

V/31/99

12.02.1999

Skierowania listu do Prezesa Rady Ministrów RP dotyczącego trudnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa

 

V/32/99

12.02.1999

Uzupełnienia uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/98 z dnia 29.XII 1998 roku

 

V/33/99

12.02.1999

Zmiany uchwały Nr LVI/295/98 dot. wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 

V/34/99

12.02.1999

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 rok

 

VI/35/99

12.03.1999

Założenia gimnazjum w Piechcinie

 

VI/36/99

12.03.1999

Założenia gimnazjum w Barcinie

 

VI/37/99

12.03.1999

Likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie

 

VI/38/99

12.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie

 

VI/39/99

12.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mamliczu

 

VI/40/99

12.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Barcinie

 

VI/41/99

12.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piechcinie

 

VI/42/99

12.03.1999

Poszerzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barcinie o osobę spoza rady

 

VI/43/99

12.03.1999

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

VI/44/99

12.03.1999

Planu robót rekultywacyjnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 1999 rok

 

VI/45/99

12.03.1999

Zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 1999 r.

 

VII/46/99

26.03.1999

Budżetu gminy na 1999 rok

 

VII/47/99

26.03.1999

Przystąpienia do zmian miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Barcin

 

VII/48/99

26.03.1999

Przeznaczenia środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie właścicielom nieruchomości modernizacji ogrzewania z węglowego na paliwo ekologiczne

 

VII/49/99

26.03.1999

Uchwalenia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok

 

VIII/50/99

23.04.1999

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie

 

VIII/51/99

23.04.1999

Przyjęcia rezygnacji z pracy i przewodniczenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 

VIII/52/99

23.04.1999

Wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 

VIII/53/99

23.04.1999

Powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

VIII/54/99

23.04.1999

Przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcinie z siedzibą w Krotoszynie

 

VIII/55/99

23.04.1999

Przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin

 

VIII/56/99

23.04.1999

Określenia udziału środków własnych gminy przeznaczonych na dożywianie dzieci oraz zasad przyznawania pomocy w tej formie

 

VIII/57/99

23.04.1999

Ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

 

IX/58/99

21.05.1999

Wytypowania przedstawiciela z terenu gminy Barcin do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Żninie

 

IX/59/99

21.05.1999

Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Barcin

 

IX/60/99

21.05.1999

Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

IX/61/99

21.05.1999

Nadania Statutu Gimnazjum w Barcinie

 

IX/62/99

21.05.1999

Nadania Statutu Gimnazjum w Piechcinie

 

IX/63/99

21.05.1999

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na rozbudowę i modernizację wysypiska odpadów komunalnych w Barcinie wsi

 

X/64/99

29.06.1999

Zmiany uchwały Nr XLIV/230/97 dot. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

X/65/99

29.06.1999

Ustalenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

X/66/99

29.06.1999

Zmiany do Uchwały Nr XXXIX/209/97 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 maja 1997 roku w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Parku Miejskiego w Barcinie

 

X/67/99

29.06.1999

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/46/99  z dnia 26 marca 1999 rok

 

X/68/99

29.06.1999

Wydzielenia z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie ul.Ogrodowa i przekształcenia Przychodni Rejonowej w Barcinie oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piechcinie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie

 

XI/69/99

26.08.1999

Zmiany do uchwały Nr X/68/99 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 1999 roku

 

XI/70/99

26.08.1999

Powołania Rady Społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Barcinie

 

XII/71/99

17.09.1999

Przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcinie

 

XII/72/99

17.09.1999

Zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

 

XII/73/99

17.09.1999

Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

 

XII/74/99

17.09.1999

Nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

XII/75/99

17.09.1999

Procedury uchwalania budżetu gminy Barcin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

XII/76/99

17.09.1999

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr II/46/99 z dnia 26 marca 1999 r.

 

XII/77/99

17.09.1999

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr II/46/99 z dnia 26 marca 1999 r.

 

XII/78/99

17.09.1999

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze

 

XII/79/99

17.09.1999

Zmiany uchwały Nr IX/44/95 z dnia 14 stycznia  1995 r. Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalneInformacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:25:26

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:14:28

Liczba wyświetleń: 3048

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:14:28
2 uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:25:04
3 uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:21:04
4 uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 10:05:12
5 uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 10:02:54
6 uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 10:02:06
7 uchwały z 1999 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:57:26
8 uchwały z 1999 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:55:42
9 uchwały z 1999 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-11 12:14:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza