Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1998

Rok 1998

LI/264/98

23.01.1998

Budżetu gminy na rok 1998

 

LI/265/98

23.01.1998

Upoważnienia dla członków Zarządu do podpisania aneksu do umowy

 

LI/266/98

23.01.1998

Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 1993 r. Nr XXVI/141/93

 

LII/267/98

27.02.1998

Zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych do Uchwały Nr L/260/97 RM w Barcinie z dnia 19 grudnia 1997 roku

 

LII/268/98

27.02.1998

Zaopiniowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie

 

LII/269/98

27.02.1998

Zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 1998 rok

 

LII/270/98

27.02.1998

Uchwalenie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok

 

LII/271/98

27.02.1998

Likwidacji Miejskiego Klubu Sportowego

 

LII/272/98

27.02.1998

Zmiany nazwy ulicy w Barcinie

 

LIII/273/98

3.04.1998

Powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej

 

LIII/274/98

3.04.1998

Zasad gospodarowania nieruchomościami własności Gminy Barcin

 

LIII/275/98

3.04.1998

Określenia udziału środków własnych gminy przeznaczonych na dożywianie uczniów

 

LIII/276/98

3.04.1998

Reorganizacji zakładu budżetowego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 

LIII/277/98

3.04.1998

Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

LIII/278/98

3.04.1998

Zaciągnięcia pożyczki w NFOSiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy

 

LIII/279/98

3.04.1998

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 r. – przesunięcia między działami

 

LIII/280/98

3.04.1998

Wyrażenia opinii dotyczącej przynależności gminy Barcin do powiatu

 

LIII/281/98

3.04.1998

Wyrażenia opinii o przynależności do województwa

 

LIV/282/98

29.04.1998

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie

 

LIV/283/98

29.04.1998

Zmiany uchwały Nr IX/44/95 z dnia 14 stycznia 1995 r. Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

LIV/284/98

29.04.1998

Zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23.01.1998 roku dot. budżetu gminy.

 

LIV/285/98

29.04.1998

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 rok. Przesunięcia między działami

 

LV/286/98

26.05.1998

Przystąpienia Gminy Barcin do Kujawsko-Pomorskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna

 

LV/287/98

26.05.1998

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 rok

 

LV/288/98

26.05.1998

Dokonania zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIII/277/98 Rady Miejskiej  w Barcinie z dnia 3 kwietnia 1998 r.

 

LV/289/98

26.05.1998

Zaopiniowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie

 

LV/290/98

26.05.1998

Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin

 

LV/291/98

26.05.1998

Zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

LV/292/98

26.05.1998

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 rok

 

LVI/293/98

15.06.1998

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 rok

 

LVI/294/98

15.06.1998

Podziału nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

 

LVI/295/98

15.06.1998

Zmiany wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 

LVI/296/98

15.06.1998

Zmiany uchwały dotyczącej budżetu gminy, Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 rok

 

I/1/98

30.10.1998

Wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

I/2/98

30.10.1998

Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/3/98

10.11.1998

Wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

II/4/98

10.11.1998

Określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta i Gminy w Barcinie

 

II/5/98

10.11.1998

Wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

II/6/98

10.11.1998

Określenia liczby członków Zarządu Miasta i Gminy Barcin

 

II/7/98

10.11.1998

Wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy Barcin

 

II/8/98

10.11.1998

Ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/9/98

10.11.1998

Ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

II/10/98

10.11.1998

Wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie 

 

III/11/98

4.12.1998

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”

 

III/12/98

4.12.1998

Likwidacji oddziału przedszkolnego (zerówki) w Kani

 

III/13/98

4.12.1998

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy

 

III/14/98

4.12.1998

Powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

III/15/98

4.12.1998

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 rok

 

III/16/98

4.12.1998

Zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/264/98 z dnia 23 stycznia 1998 rok

 

III/17/98

4.12.1998

Określenia warunków płacy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

III/18/98

4.12.1998

Określenia warunków płacy Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

IV/19/98

29.12.1998

Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:24:47

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:10:14

Liczba wyświetleń: 2614

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1998 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:10:14
2 uchwały z 1998 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 10:00:34
3 uchwały z 1998 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:53:58

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza