Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1996

Rok 1996

XX/128/96

9.02.1996

Utworzenia jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej – zakład budżetowy /bez nazwy/

 

XX/129/96

9.02.1996

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej 

 

XX/130/96

9.02.1996

Ustalenia odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto-gminę Barcin

 

XX/131/96

9.02.1996

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego

 

XX/132/96

9.02.1996

Obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczania podatku rolnego i leśnego w I półroczu 1996 r.

 

XX/133/96

9.02.1996

Zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy

 

XX/134/96

9.02.1996

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Janusza Lewandowskiego

 

XX/135/96

9.02.1996

Powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

XXI/136/96

29.02.1996

Statut Gminy Barcin

 

XXI/137/96

29.02.1996

Zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

 

XXI/138/96

29.02.1996

Nadania Statusu jednostki budżetowej – „Pogłos Barcina”

 

XXI/139/96

29.02.1996

Likwidacja szkoły filialnej w Młodocinie

 

XXI/140/96

29.02.1996

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Dolaty

 

XXI/141/96

29.02.1996

Wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Barcin

 

XXI/142/96

29.02.1996

Uzupełnienia składu osobowego Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XXI/143/96

29.02.1996

Ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXII/144/96

29.03.1996

Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XXII/145/96

29.03.1996

Budżetu gminy na rok 1996

 

XXII/146/96

29.03.1996

Planu robót rekultywacyjnych z wykorzystaniem środków FOGR na 1996 r.

 

XXII/147/96

29.03.1996

Uchwalenia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 rok

 

XXII/148/96

29.03.1996

Zatwierdzenia opłat za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków

 

XXII/149/96

29.03.1996

Powołania jednostki budżetowej

 

XXIII/150/96

14.05.1996

Opracowania Strategii Rozwoju Gminy

 

XXIII/151/96

14.05.1996

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

 

XXIII/152/96

14.05.1996

Zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie na 1996 rok

 

XXIII/153/96

14.05.1996

Uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXIII/154/96

14.05.1996

Uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXIII/155/96

14.05.1996

Zmiany do uchwały Nr X/52/95 z dnia 26 stycznia 1995 r. dotyczącej pokrycia radnym kosztów poniesionych w związku z pracą w radzie i jej organach

 

XXIV/156/96

20.06.1996

Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin – dotyczy terenów położonych we wsi Pturek

 

XXIV/157/96

20.06.1996

Obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego i leśnego w II półroczu 1996 r.

 

XXIV/158/96

20.06.1996

Wytypowania przedstawicieli gminy Barcin do rad nadzorczych w placówkach służby zdrowia w Bydgoszczy

 

XXIV/159/96

20.06.1996

Zawarcia porozumienia komunalnego o powierzeniu gminie Szubin zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

XXV/160/96

23.08.1996

Zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/96 Rady Miejskiej w Barcinie dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 1996 rok – przeniesienia między działami

 

XXV/161/96

23.08.1996

Przeniesienia w budżecie gminy środków finansowych między działami w związku z kontynuacją budowy dworca PKS i siedziby Miejskiego Klubu Sportowego przy ul.Pakoskiej w Barcinie

 

XXVII/162/96

9.10.1996

Procedury uchwalania budżetu gminy Barcin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

XXVII/163/96

9.10.1996

Wyboru banku do obsługi finansowej gminy Barcin

 

XXVII/164/96

9.10.1996

Wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art.3 p.3) i art.3. p.14) ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody

 

XXVII/165/96

9.10.1996

Zatwierdzenia trybu i organizacji prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

 

XXVII/166/96

9.10.1996

Zaciągniecie pożyczki z WFOSiGW w Bydgoszczy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy

 

XXVII/167/96

9.10.1996

Utworzenia Parku Miejskiego na terenie miasta Barcina

 

XXVIII/168/96

14.11.1996

Odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie w całości

 

XXVIII/169/96

14.11.1996

Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXX/170/96

18.12.1996

Zatwierdzenia opłat za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków

 

XXX/171/96

18.12.1996

Wniesienia aportem wkładu niepieniężnego na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” spółka z o.o.

 

XXX/172/96

18.12.1996

Zmiany uchwały Nr IX/45/95 z dnia 14 stycznia 1995 r. dotyczącej wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad stosowania oraz sposobu jej poboru

 

XXX/173/96

18.12.1996

Zmiany uchwały Nr XIII/84/95 z dnia 31 maja 1995 r. dotyczącej zatwierdzenia regulaminu targowiska

 

XXX/174/96

18.12.1996

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXX/175/96

18.12.1996

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXXI/176/96

21.12.1996

Podatku od nieruchomości

 

XXXI/177/96

21.12.1996

Wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

XXXI/178/96

21.12.1996

Obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego na 1997 r.

 

XXXI/179/96

21.12.1996

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobu je


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:20:00

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:07:54

Liczba wyświetleń: 1909

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1996 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:07:54
2 uchwały z 1996 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 09:58:24
3 uchwały z 1996 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:46:51

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza