Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1995

Rok 1995

IX/36/95

14.01.1995

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

IX/37/95

14.01.1995

Wysokości stawek podatku od środków transportu

 

IX/38/95

14.01.1995

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobu jego poboru

 

IX/39/95

14.01.1995

Wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

IX/40/95

14.01.1995

Przyjęcia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i leśnego w I półroczu 1995 r.

 

IX/41/95

14.01.1995

Zmiany do Uchwały Nr XXVII/142/93 z dnia 24 marca 1993 r.

 

IX/42/95

14.01.1995

Odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu

 

IX/43/95

14.01.1995

Nieodpłatnego przekazania majątku gminy na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” spółka z o.o. Barcin

 

IX/44/95

14.01.1995

Ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

IX/45/95

14.01.1995

Ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad stosowania oraz sposobu jej poboru

 

IX/46/95

14.01.1995

Przystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” /bez tytułu/

 

IX/47/95

14.01.1995

Zamiany nieruchomości

 

IX/48/95

14.01.1995

Zbycia sześciu lokali mieszkalnych położonych w Piechcinie przy ulicy 11-go Listopada 12

 

X/49/95

26.01.1995

Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu

 

X/50/95

26.01.1995

Powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji

 

X/51/95

26.01.1995

Ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych

 

X/52/95

26.01.1995

Pokrycia radnym kosztów poniesionych w związku z pracą w Radzie i jej organach 

 

X/53/95

26.01.1995

Zmian w regulaminie Rady Miejskiej będącym załącznikiem do Statutu Gminy Barcin

 

XI/54/95

24.02.1995

Zatwierdzenia Statutu Gminy Barcin 

 

XI/55/95

24.02.1995

Zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

 

XI/56/95

24.02.1995

Zatwierdzenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

 

XI/57/95

24.02.1995

Powołania zakładu budżetowego

 

XI/58/95

24.02.1995

Zatwierdzenia Statutu pisma lokalnego „Pogłos Barcina”

 

XI/59/95

24.02.1995

Upoważnienia zarządu Miasta i Gminy w Barcinie do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Wspólników PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie

 

XI/60/95

24.02.1995

Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

XI/61/95

24.02.1995

Udziału gminy Barcin jako fundatora w ustanowieniu Pałuckiej Fundacji Ekologicznej

 

XI/62/95

24.02.1995

Zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

 

XI/63/95

24.02.1995

Zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej

 

64/95

24.02.1995

Powołania Miejskiego Klubu Sportowego

 

XI/65/95

25.02.1995

Powołania Gminnej Straży Pożarnej

 

XI/66/95

25.02.1995

Zatwierdzenia terminarza spotkań radnych z wyborcami

 

XI/67/95

25.02.1995

Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Barcinie

 

XI/68/95

25.02.1995

Określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie

 

XI/69/95

25.02.1995

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym domu mieszkalnego wraz z przynależną częścią gruntu położonego w Barcinie przy ulicy Św.Wojciecha 9

 

XI/70/95

25.02.1995

Planu robót rekultywacyjnych z wykorzystaniem środków FOGR na 1995 r.

 

XI/71/95

25.02.1995

Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Barcinie przy ulicy Artylerzystów 7

 

XI/72/95

25.02.1995

Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Barcin

 

XI/73/95

25.02.1995

Ustalenia stawek czynszu za najem lokali socjalnych

 

XI/74/95

25.02.1995

Ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

 

XII/75/95

29.03.1995

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  i gospodarki pozabudżetowej za 1994 rok

 

XII/76/95

29.03.1995

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy

 

XII/77/95

29.03.1995

Uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.

 

XII/78/95

29.03.1995

Określenia rodzaju składników majątkowych wnoszonych przez Gminę Barcin na cele Pałuckiej Fundacji Ekologicznej

 

XII/79/95

29.03.1995

Uchwalenia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1995 rok.

 

XIII/80/95

31.05.1995

Zmieniającą uchwałę Nr XII/77/95 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.

 

XIII/81/95

31.05.1995

Powołania Skarbnika Gminy

 

XIII/82/95

31.05.1995

Zobowiązania mieszkańców miasta Barcina do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej

 

XIII/83/95

31.05.1995

Zarządzenia w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów a także określenia wysokości za inkaso

 

XIII/84/95

31.05.1995

Zatwierdzenia regulaminu targowiska

 

XIII/85/95

31.05.1995

Ustalenia opłaty za rezerwację miejsca na targowisku miejskim

 

XIII/86/95

31.05.1995

Zwolnień w podatku od nieruchomości

 

XIII/87/95

31.05.1995


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:19:18

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:06:06

Liczba wyświetleń: 2995

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1995 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:06:06
2 uchwały z 1995 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 09:57:15
3 uchwały z 1995 [modyfikacja] Anna Bartkowiak 2010-02-11 12:44:04

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza