Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1993

Rok 1993

XXV/129/93

20.01.1993

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

XXV/130/93

20.01.1993

Uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

 

XXV/131/93

20.01.1993

Uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Barcina

 

XXV/132/93

20.01.1993

Wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

XXV/133/93

20.01.1993

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobów jego poboru

 

XXV/134/93

20.01.1993

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy rady.

 

XXV/135/93

20.01.1993

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 19

 

XXV/136/93

20.01.1993

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6

 

XXV/137/93

20.01.1993

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i leśnego w I półroczu 1993 r.

 

XXV/138/93

20.01.1993

Realizacja zadań własnych gminy – usługi opiekuńcze (bez tytułu)

 

XXV/139/93

20.01.1993

Zmiany do uchwały Nr XXIV/124/92 z dnia 29 grudnia 1992 r. dotyczącej zwolnienia z uiszczania opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych w miejscach do tego wyznaczonych oraz ustalenia wysokości kary grzywny i nagród

 

XXV/140/93

20.01.1993

Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej

 

XXVI/141/93

25.02.1993

Wyrażenia opinii dotyczącej przynależności gminy Barcin do powiatu

 

XXVII/142/93

24.03.1993

Zmiany do uchwały Nr XXV/138/93 z dnia 20 stycznia 1993 r. dotyczącej realizacji i ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze

 

XXVII/143/93

24.03.1993

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej za rok 1992

 

XXVII/144/93

24.03.1993

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy

 

XXVII/145/93

24.03.1993

Budżetu i gospodarki pozabudżetowej na 1993 r.

 

XXVII/146/93

24.03.1993

Rozwiązania Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Kombud” spółka z o.o. w Barcinie

 

XXVII/147/93

24.03.1993

Przejęcia na mienie komunalne budynków gospodarczych wraz z częścią działki nr 79/2 w Krotoszynie z Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krotoszynie

 

XXVIII/148/93

7.04.1993

Nadania nazwy ulicy w Barcinie

 

XXVIII/149/93

7.04.1993

Zmiany w statucie gminy

 

XXVIII/150/93

7.04.1993

Udzielenia gwarancji majątkowej na rzecz Przedsiębiorstwa Młyn „Wojciech” spółka cywilna ul.Marchlewskiego 23 88-190 Barcin

 

XXX/151/93

8.07.1993

Nabycia gruntów pod drogę wiejską w Mamliczu w formie umowy

 

XXX/152/93

8.07.1993

Ustalenia dla terenu miasta i gminy Barcin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

XXX/153/93

8.07.1993

Utworzenia obwodów głosowania

 

XXXI/154/93

25.08.1993

Nabycia na własność Gminy Barcin lokalu mieszkalnego położonego w Barcinie przy ul.Pakoskiej 24 m 13 od KCW „Kujawy” S.A. w Bielawach

 

XXXI/155/93

25.08.1993

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i leśnego w II półroczu 1993 r.

 

XXXI/156/93

25.08.1993

Zmiany w Statucie Gminy Barcin

 

XXXI/157/93

25.08.1993

Wprowadzenia zmian do budżetu na rok 1993 na zadania zlecone i powierzone

 

XXXII/158/93

7.10.1993

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i leśnego w II półroczu 1993 r.

 

XXXII/159/93

7.10.1993

Wydzierżawienia Przedsiębiorstwu produkcyjno-Usługowemu „Eden” w Bydgoszczy nieruchomości zabudowanej w Barcinie

 

XXXII/160/93

7.10.1993

Udzielenia poręczenia kredytu bankowego na rzecz KCW „Kujawy” S.A. w Bielawach

 

XXXIII/161/93

18.11.1993

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/145/93 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 1993 r.

 

XXXIII/162/93

18.11.1993

Obsługi bankowej gospodarki finansowej gminy Barcin

 

XXXIII/163/93

18.11.1993

Zatwierdzenia planu zagospodarowania pod obiekty handlowo-usługowe i towarzyszące w Piechcinie gm.Barcin

 

XXXIII/164/93

18.11.1993

Planu robót rekultywacyjnych z wykorzystaniem środków FOGR na 1994 r.

 

XXXIII/165/93

18.11.1993

Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Barcinie

 

XXXIII/166/93

18.11.1993

Nabycia na własność Gminy Barcin nieruchomości w Barcinie stanowiących infrastrukturę społeczną

 

XXXIII/167/93

18.11.1993

Powołania i zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Barcinie

 

XXXIII/168/93

18.11.1993

Zmiany uchwały Nr XXXII/160/93 z dnia 7 października 1993 r. dotyczącej udzielenia poręczenia kredytu bankowego na rzecz Kombinatu Cementowo-Wapienniczego „Kujawy” S.A. w Bielawach

 

XXXIII/169/93

18.11.1993

Aneks do uchwały Nr XVII/87/92 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 stycznia 1992 r.

 

XXXIV/170/93

29.12.1993

Zmieniającą uchwałę Nr XXVII/145/93 Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 1993

 

XXXIV/171/93

29.12.1993

Zbycia w drodze pisemnego przetargu ograniczonego trzech działek budowlanych położonych w Barcinie

 

XXXIV/172/93

29.12.1993

Zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

XXXIV/173/93

29.12.1993

Nie przejmowania prowadzenia szkół podstawowych jako zadanie własne gminy z dniem 1 stycznia 1994 r.

 

XXXIV/174/93

29.12.1993

Nieodpłatnego przekazania gazociągu wraz z obiektami towarzyszącymi w Piechcinie

 

XXXIV/175/93

29.12.1993

Wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

XXXIV/176/93

29.12.1993

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

XXXIV/177/93

29.12.1993

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobów jego poboru

 

XXXIV/178/93

29.12.1993

Udzielania poręczeń przez gminę Barcin podmiotom gospodarczym


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:18:01

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 14:00:01

Liczba wyświetleń: 2893

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1993 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 14:00:01

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 741148

Nawigacja pomocnicza