Przejdź do treści
Menu

Uchwały z 1992

Rok 1992

XVII/82/92

23.01.1992

Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatku od nieruchomości

 

XVII/83/92

23.01.1992

Ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobów jego poboru oraz wynagradzania za inkaso

 

XVII/84/92

23.01.1992

Ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad stosowania i sposobu jej poboru

 

XVII/85/92

23.01.1992

Odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu

 

XVII/86/92

23.01.1992

Wydzierżawienia dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św.Maksymiliana Marii Kolbe w Barcinie terenu stanowiącego własność Gminy Barcin

 

XVII/87/92

23.01.1992

Ustalenia wysokości opłat rocznych za zarząd gruntami stanowiącymi własność Gminy

 

XVII/88/92

23.01.1992

Ustalenia opłaty za zimną wodę

 

XVIII/89/92

27.02.1992

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej za 1991 r.

 

XVIII/90/92

27.02.1992

Obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na I półrocze 1992 r.

 

XVIII/91/92

27.02.1992

Trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

XVIII/92/92

27.02.1992

Nabycia na własność Gminy Barcin nieruchomości w Barcinie i Piechcinie służących ochronie zdrowia

 

XVIII/93/92

27.02.1992

Finansowania inwestycji w zakresie oświaty

 

XVIII/94/92

27.02.1992

Upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy do dysponowania środkami finansowymi do czasu zatwierdzenia budżetu

 

XVIII/95/92

27.02.1992

Ustalenia opłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich oraz opłat karnych

 

XVIII/96/92

27.02.1992

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy

 

XIX/97/92

6.04.1992

Budżetu i gospodarki pozabudżetowej na 1992 r.

 

XIX/98/92

6.04.1992

Zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych określonych inkasentów, a także wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

XIX/99/92

6.04.1992

Wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

XX/100/92

29.05.1992

Zmiany w Statucie Gminy Barcin

 

XX/101/92

29.05.1992

Finansowania rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w Barcinie

 

XXI/102/92

3.07.1992

Wydzierżawienia Przedsiębiorstwu KORION spółka z o.o. w Bydgoszczy ul.Babia Wieś 6 nieruchomości zabudowanych obiektami ujęcia wody pitnej w Kani gm. Barcin

 

XXI/103/92

3.07.1992

Nabycia przez Gminę obiektów magazynowych Punktu Skupu Owoców i Warzyw w Barcinie

 

XXI/104/92

3.07.1992

Upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy do dysponowania środkami finansowymi w wysokości niezbędnej do zakończenia rozbudowy ciepłowni w Barcinie

 

XXI/105/92

3.07.1992

Zwiększenia środków finansowych  na budowę sali widowiskowo-sportowej w Barcinie

 

XXI/106/92

3.07.1992

Zaopiniowania kandydata do Rady Nadzorczej ZOZ w Szubinie

 

XXI/107/92

3.07.1992

Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze położone w miejscowości Knieja i Młodocin

 

XXI/108/92

3.07.1992

Wprowadzenia zakazu poboru wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do podlewania ogródków przydomowych

 

XXI/109/92

3.07.1992

Zmiany nazwy ulicy w Barcinie

 

XXII/110/92

5.11.1992

Obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na II półrocze 1992 r.

 

XXII/111/92

5.11.1992

Wprowadzenia zmian do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Barcina dotyczących budowy urzędu i dworca PKS w Barcinie /j.b.C/

 

XXII/112/92

5.11.1992

Zmian w budżecie na 1992 rok.

 

XXII/113/92

5.11.1992

Zmiany do uchwały Nr 23/90 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 września 1990 r. dotyczącej powołania kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barcinie

 

XXII/114/92

5.11.1992

Zmiany do uchwały Nr VIII/35/90 z dnia 20 listopada 1990 r. dotyczącej zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego urzędu

 

XXII/115/92

5.11.1992

Planu robót rekultywacyjnych z wykorzystaniem środków FOGR na 1993 rok

 

XXII/116/92

5.11.1992

Odwołania ławników ludowych w Sądzie Rejonowym

 

XXIII/117/92

2.12.1992

Zasięgnięcia opinii zainteresowanych wyborców dotyczącej przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6

 

XXIII/118/92

2.12.1992

Zasięgnięcia opinii zainteresowanych wyborców dotyczącej przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 19

 

XXIII/119/92

2.12.1992

Wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie

 

XXIII/120/92

2.12.1992

Powołania Komisji Rewizyjnej

 

XXIII/121/92

2.12.1992

Powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji

 

XXIII/122/92

2.12.1992

Zmiany uchwały Nr 10/90 Rady Miasta i Gminy w Barcinie z dnia 15 czerwca 1990 r. dotyczącej ustalenia składu osobowego stałych komisji rady.

 

XXIV/123/92

29.12.1992

Zamiany nieruchomości położonych w Barcinie i Piechcinie

 

XXIV/124/92

29.12.1992

Zwolnienia z uiszczania opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych w miejscach do tego wyznaczonych oraz ustalenia wysokości kary grzywny i nagrody

 

XXIV/125/92

29.12.1992

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

 

XXIV/126/92

29.12.1992

Upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie do dysponowania środkami finansowymi do czasu zatwierdzenia budżetu

 

XXIV/127/92

29.12.1992

Zmiany do uchwały VII/30/90 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 1990 r. dotyczącej zatwierdzenia Statutu

 

XXIV/128/92

29.12.1992

Zmian w budżecie na 1992 r.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Anna Bartkowiak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-29 20:17:27

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17 13:58:20

Liczba wyświetleń: 3040

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Uchwały z 1992 [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-17 13:58:20

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza