Przejdź do treści
Menu

Przebudowa ul. Dąbrowieckiej w Barcinie

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Barcin
zamówienie na: Przebudowa ul. Dąbrowieckiej w Barcinie
nr sprawy: ZP.341-12/09
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt8
termin składania ofert: 31 marca 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: Informację o unieważnieniu zamieszczono pod ogłoszeniem  


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0 52 383 41 66, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Dąbrowieckiej w Barcinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ulepszenie nawierzchni kostką betonową gr. 8 cm – pieszo-jezdnia, o zmiennej szerokości z obsługą istniejących zjazdów i dojść do posesji.
W części ulicy zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych.
Pieszo-jezdnię zaprojektowano o szerokości od 3,5 do 5,0 m. Spadek nawierzchni jednostronny 2%. Nawierzchnia obramowana krawężnikiem betonowym 15 x 22 cm, zatopionym. Zjazdy do posesji typu bramowego po szerokości bram ogrodzenia.
Bilans powierzchni objętych opracowaniem
DROGA (pieszo-jezdnia )                     - 696 m²
Zjazdy                                               - 132 m²
dojścia do furtek                                 -   56 m²             
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.24.52-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 3 miesiące
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie),
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy).
2. Wykonawca w celu spełnienia warunku określonego w pkt 1b musi:
a) Wykazać, że dysponuje osobą min. 1 która będzie realizować zamówienie posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej
wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
3. Ocenę spełniania w/w warunków udziału Zamawiający dokona wg. formuły spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy,
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy,
4. Uprawnienia osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadających kwalifikacje wskazane w pkt 2 a warunków udziału,
5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia (zaleca się dołączenie do oferty),
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1 składa odpowiedni dokument określony w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 052 383 41 00 , fax. 052 383 41 43 pok. nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2009 godzina 12:00,
miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data zamieszczenia w BZP: 10.03.2009r.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (305kB) 304,5kB 2009-11-28 19:57:57 0
2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 (722kB) 722,1kB 2009-11-28 19:58:04 0
3 Projekt czasowej organizacji ruchu (2942kB) 2,87MB 2009-11-28 19:56:58 0
4 Stała organizacja ruchu (2274kB) 2,22MB 2009-11-28 19:58:30 0
5 Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 3 (3867kB) 3,78MB 2009-11-28 19:56:23 1
6 Projekt odwodnienie (4327kB) 4,23MB 2009-11-28 19:57:47 0
7 Przedmiar robót (544kB) 543,62kB 2009-11-28 19:57:53 0
8 Unieważnienie (26kB) 25,5kB 2009-11-28 19:58:30 2

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-28 19:54:09

Liczba wyświetleń: 1952

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza