Przejdź do treści
Menu

Budżet Gminy Barcin na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/172/05
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

 

Rada Miejska
uchwala, co następuje:§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.863.543 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
1. dochody z podatków i opłat - 14.218.560 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.258.817 zł
3. pozostałe dochody na zadania własne - 331.114 zł
  w tym:
 - współfinansowanie zadań ze środków zagranicznych - 17.514 zł
4. dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu
  administracji rządowej (zał. Nr 2) - 4.109.910 zł
5. subwencja ogólna z budżetu państwa - 6.945.142 zł
  w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 6.439.912 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej - 505.230 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.199.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
1. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3 - 3.517.963 zł
2. wydatki bieżące - 26.681.097 zł
  w tym:
 - płace - 11.415.002 zł
 - pochodne od płac - 2.362.531 zł
 - dotacje - 334.136 zł
  w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 204.136 zł
 - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze
  wyposażenie w środki obrotowe - 100.000 zł
 - dotacja przedmiotowa z budżetu
  dla gospodarstwa pomocniczego - 30.000 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - 120.000 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie - 1.335.517 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.335.517 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody i wydatki Gospodarstwa pomocniczego w 2005 roku w wysokości 303.523 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się plan przychodów wysokości 1.908.017 zł i plan rozchodów w wysokości 572.500 zł rozchodów budżecie gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 204.136 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 34.260 zł dla jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się kwotę dochodów budżetowych w wysokości 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
 
§ 9. Określa się dochody budżetu państwa na kwotę 77.000 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku w wysokości 902.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Prognozuje się kwotę długu na rok 2005 i lata następne w wysokości 819.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Planuje się spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Barcina do:
1. zaciągania i spłaty kredytów w formie krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do maksymalnej wysokości 400.000 zł,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 200.000 zł,
3. spłaty zobowiązań z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
4. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach posiadających najkorzystniejsze oprocentowanie tych rachunków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Część opisowa do budżetu gminy na 2005 rok.doc (102kB) 102kB 2009-11-27 22:14:41 1
2 Załącznik Nr 13 do Budżetu Gminy Barcin na 2005 rok - Informacja o stanie mienia komunalnego.zip (40kB) 40,11kB 2009-11-27 22:15:28 0
3 Załącznik Nr 12 do budżetu gminy na 2005 rok - Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne.doc (40kB) 39,5kB 2009-11-27 22:15:26 0
4 Załącznik Nr 11 do budżetu gminy na 2005 rok - Prognozowane kwoty długu 2005 rok i lata następne.doc (58kB) 58kB 2009-11-27 22:15:24 0
5 Załącznik Nr 10 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.doc (41kB) 41kB 2009-11-27 22:15:22 0
6 Załącznik Nr 9 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan dochodów budżetu państwa.doc (31kB) 30,5kB 2009-11-27 22:15:20 1
7 Załącznik Nr 8 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych.doc (29kB) 29kB 2009-11-27 22:15:19 0
8 Załącznik Nr 7 do budżetu gminy na 2005 rok - Wykaz środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych.doc (37kB) 37kB 2009-11-27 22:15:18 0
9 Załącznik Nr 6 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan dotacji celowych na realizację zadań publicznych.doc (32kB) 32kB 2009-11-27 22:15:16 3
10 Załącznik Nr 5 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan przychodów i wydatków budżetu miasta Barcin.doc (36kB) 36kB 2009-11-27 22:15:15 0
11 Załącznik Nr 4 do budżetu gminy na 2005 rok - Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego.doc (55kB) 54,5kB 2009-11-27 22:15:14 0
12 Załącznik Nr 3 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan inwestycji.doc (65kB) 64,5kB 2009-11-27 22:15:12 3
13 Załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2005 rok - Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.doc (112kB) 111,5kB 2009-11-27 22:15:09 2
14 Załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2005 rok.doc (805kB) 805kB 2009-11-27 22:15:06 2

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-27 22:11:01

Ostatnia aktualizacja: 2010-03-29 11:34:17

Liczba wyświetleń: 3452

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Budżet Gminy Barcin na 2005 rok [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-03-29 11:34:17

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza