Przejdź do treści
Menu

Rejestr zarządzeń 2002/2003

 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Barcina

Nr

data

w sprawie

14/02

28.11.2002

ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowego, będącego własnością gminy Barcin

15/02

28.11.2002

ustalenia zmian w cenniku usług cmentarnych

16/02

29.11.2002

unieważnienia przetargu nieograniczonego za zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania na terenie gminy Barcin

17/02

04.12.2002

udzielenia zamówienia z wolnej ręki firmie AGRO TRANS z Zalesia na zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania na terenie gminy Barcin

18/02

05.12.2002

rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

19/02

04.12.2002

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25.01.2002r.

20/02

06.12.2002

ogłoszenia drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego, będącego własnością gminy Barcin

21/02

12.12.2002

unieważnienie przetargu nieograniczonego na zarządzenie nieruchomościami własność Miasta i Gminy Barcin

22/02

17.12.2002

przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie w roku 2003

23/02

19.12.2002

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/250/2002 z dnia 25.01.2002

24/02

20.12.2002

odroczenie terminu płatności raty za lokal mieszkalny, za 2002 rok

25/02

30.12.2002

odroczenie terminu płatności części raty za lokal mieszkalny, za 2002 rok

2003 rok

1/03

02.03.2003

powołania stałej komisji przetargowej

2/03

02.01.2003

dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok

3/03

02.01.2003

ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

4/03

06.01.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie w roku 2003

5/03

07.01.2003

drugiego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego, będącego własnością gminy Barcin

6/03

09.01.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenie Miasta i Gminy Barcin

7/03

09.01.2003

zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego za teren własności gminy Barcin, pod garażami blaszanymi w zespole nr VII w Barcinie

8/03

16.01.2003

ustalenie wysokości i przeznaczenia nagród w Turnieju Wsi

9/03

16.01.2003

zmiany w projekcie budżetu gminy na rok 2003 uchwalonym uchwałą nr 227/2002 Zarządu i Gminy w Barcinie

10/03

22.01.2003

powołanie składów odwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady miejskiej w Barcinie

11/03

22.01.2003

odroczenie terminu płatności części raty za lokal mieszkalny, za 2002 rok

12/03

22.01.2003

odroczenie terminu płatności raty za lokal mieszkalny za 2003 rok

13/03

21.01.2003

udzielenia zamówienia z wolnej ręki Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „WODBAR" Spółka z o.o. na dostawę ciepła do obiektów gminy

14/03

29.01.2003

zatwierdzenie składu Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie dopłaty na częściowe pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli

15/03

29.01.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Piechcinie

16/03

28.01.2003

umorzenia czynszu dzierżawnego

17/03

31.01.2003

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektorów jednostek budżetowych

18/03

03.02.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

19/03

21.01.2003

uchylenie zarządzenia Nr 9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Barcinie z dnia 16.01.2003

20/03

12.02.2003

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej we wsi Wolice Gm. Barcin

21/03

17.02.2003

powołania zespołu ds. organizacji przekazania przez gminę Barcin Przedsiębiorstwu-Usługowemu „WODBAR" Spółka z o.o. zadania zbiórki i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Barcin 

22/03

24.02.2003

powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka, Kultury i Sportu Rekreacji w Barcinie

23/03

26.02.2003

umorzenie zadłużenia z tytułu opłat za najem lokalu użytkowego

24/03

27.02.2003

harmonogram zebrań wiejskich wyborczych

25/03

26.02.2003

umorzenie czynszu dzierżawnego za garaż położony w Barcinie przy ulicy Krotoszyńskiej, za 2003 rok

26/03

17.03.2003

przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Barcin za 2002 rok

27/03

01.04.2003

zatwierdzenia Regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonej przez organ prowadzący oraz pracy komisji konkursowej

28/03

01.04.2003

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Barcinie

29/03

17.03.2003

odroczenia terminu zapłaty za lokal mieszkalny, za 2003 rok

30/03

17.03.2003

odroczenia terminu zapłaty rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za 2003 rok

31/03

17.03.2003

rozłożenia na części oraz odroczenia terminu zapłaty za lokal mieszkalny, za 2003 rok

32/03

17.03.2003

odroczenia terminu zapłaty części raty za lokal mieszkalny za 2002 rok oraz raty za 2003 rok

33/03

18.03.2003

umorzenia zadłużenia z tytułu opłaty za najem lokalu użytkowego

34/03

18.03.2003

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i gminy w Barcinie

35/03

18.03.2003

wprowadzenia tabeli norm przydziału i zużycia odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony osobistej oraz zasad gospodarowania

36/03

25.03.2003

powołania komisji ds. przekazania przez Gminę Barcin Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowemu „Wodbar" Sp. z o. o z siedzibą w Barcinie przy ulicy Lotników 13, części gminnego składowiska odpadów komunalnych w Barcinie Wsi 

37/03

31.03.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003r.

38/03

01.04.2003

rozłożenia na raty rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2003 rok

39/03

01.04.2003

odroczenia terminu płatności rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2003 rok

40/03

01.04.2003

powołania Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Barcinie

41/03

01.04.2003

tryby przygotowania harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2003

42/03

01.04.2003

ogłoszenia ko0nkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

43/03

01.04.2003

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie

44/03

02.04.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003r.

45/03

03.04.2003

przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Barcin w roku 2003

46/03

03.04.2003

zapytania o cenę na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

47/03

09.04.2003

harmonogram dochodów i wydatków

48/03

09.04.2003

określenia limitu środków finansowych na dodatki motywacyjne oraz wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli

49/03

01.04.2003

odroczenia terminu płatności raty za lokal mieszkalny, za 2003 rok

50/03

10.04.2003

ustalenia regulaminu o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

51/03

10.04.2003

ustalenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników

52/03

10.04.2003

ustalenia Regulaminu Pracy

53/03

16.04.2003

dofinansowania z budżetu gminy kosztów wycieczek oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Barcin uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych

54/03

16.04.2003

powołania stałej komisji przetargowej

55/03

16.04.2003

rozłożenia na części raty za lokal mieszkalny za 2003 rok

56/03

16.04.2003

odroczenia terminu płatności rat za lokal mieszkalny za 2002 i 2003 rok

57/03

16.04.2003

umorzenia zaległości z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości położonej  w Barcinie przy ulicy Krotoszyńskiej

58/03

16.04.2003

zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2003

59/03

16.04.2003

przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Kościelnej w Barcinie

60/03

16.04.2003

powołanie Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania pożyczek na cele mieszkaniowe

61/03

16.04.2003

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie

62/03

16.04.2003

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Barcinie

63/03

22.04.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Barcin w roku 2003

64/03

22.04.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

65/03

22.04.2003

powołanie komisji konkursowej do przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

66/03

25.04.2003

zapytania o cenę na dostawę pojemników KP-7

67/03

25.04.2003

zapytania o cenę na prace geodezyjne 

68/03

07.05.2003

zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia struktury stanowisk w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Barcinie

69/03

08.05.2003

zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i gminy w Barcinie

70/03

14.05.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę pojemników KP-7

71/03

19.05.2003

przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki drzwiowej

72/03

20.05.2003

powołanie składów odwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego

73/03

20.05.2003

powołanie zespołu ds. obsługi administracyjnej i techniczno - materialnej warunków pracy obwodowych komisji ds. referendum

74/03

30.05.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie

75/03

28.05.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie

76/03

02.06.2003

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej w Barcinie ul. Kościelna 15

77/03

02.06.2003

przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Podgórnej i części ul. Żnińskiej w Barcinie

78/03

03.06.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

79/03

04.06.2003

rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego

80/03

04.06.2003

rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego

81/03

05.06.2003

unieważnienia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki drzwiowej

82/03

05.06.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na prace geodezyjne

83/03

09.06.2003

uzupełnienia pełnomocnictwo dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Barcinie

84/03

09.06.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie Nr IX/41/2003r. z dnia 26 marca 2003r.

85/03

11.06.2003

rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego

86/03

11.06.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Kościelnej w Barcinie

87/03

11.06.2003

negocjacji z zachowaniem konkurencji na wymianę stolarki drzwiowej

88/03

12.06.2003

powierzania stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Barcinie

89/03

16.06.2003

czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

90/03

16.06.2003

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Barcinie

91/03

17.06.2003

przetargu nieograniczonego na ulepszenie dróg gminnych - powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami

92/03

17.06.2003

dofinansowanie zakupu drzew i krzewów ozdobnych właścicielom nieruchomości (osobą fizycznym) położonych na terenie Gminy Barcin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

93/03

18.06.2003

rozłożenia na części raty za lokal mieszkalny za 2002 rok

94/03

18.06.2003

sporządzenia i upublicznienia wykazu podatków, którym zostały umorzone zaległości podatkowe

95/03

24.06.2003

przetargu nieograniczonego na urządzenie placów zabaw

96/03

24.06.2003

przetargu nieograniczonego na wymianę okien i parapetów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie

97/03

25.06.2003

utworzenie zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Barcinie

98/03

26.06.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w negocjacji z zachowaniem konkurencji na wymianę stolarki drzwiowej w budynku stanowiącym własność gminy Barcin- ul. Plac 1 Maja 16

99/03

26.06.2003

przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji kładki dla pieszych nad rzeką Noteć w Barcinie

100/03

26.06.2003

zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przez Dyrektorów w jednostkach oświatowych Gminy Barcin

101/03

30.06.2003

przetargu nieograniczonego na naprawę dróg gruntowych na terenie gminy Barcin

102/03

30.06.2003

przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i dostawę urządzeń linii technologicznej do higienizacji - stabilizacji osadów pościekowych pyłami dyminicowymi węgla brunatnego

103/03

30.03.2003

przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachu z dachówki na budynku mieszkalnym w Barcinie przy ul. Żnińskiej 6

104/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

105/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

106/03

01.07.2003

przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sal  lekcyjnych i biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie

107/03

03.07.2003

rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości, położonej w Barcinie  przy ul. Krotoszyńskiej

108/03

08.07.2003

przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Mogileńskiej w Barcinie

109/03

08.07.2003

przetargu nieograniczonego na budowę nowych punktów oświetleniowych na drogach powiatowych w Mamliczu

110/03

08.07.2003

upoważnienia dla Sekretarza Gminy Elżbiety Wojciechowskiej do udziału w przetargu ustnym

111/03

08.07.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

112/03

08.07.2003

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

113/03

24.07.2003

odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego

114/03

24.07.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ulepszenie dróg gminnych - powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami

115/03

24.07.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na urządzenie placów zabaw

116/03

24.07.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy Barcin

117/03

24.07.2003

wybory najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji kładki dla pieszych nad rzeką Noteć w Barcinie

118/03

24.07.2003

wybory najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wymianę pokrycia dachu z dachówki na budynku mieszkalnym w Barcinie przy ul. Żnińskiej 6

119/03

24.07.2003

zapytania o cenę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Barcin

120/03

24.07.2003

unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sal lekcyjnych i biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie

121/03

24.07.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na wymianę okien i parapetów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie

122/03

24.07.2003

wybory najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie linii technologicznej do higienizacji i- stabilizacji osadów ściekowych pyłami dyminicowymi węgla brunatnego wraz z dostawą urządzeń.

123/03

29.07.2003

wybory najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Podgórnej i części ul. Żnińskiej w Barcinie

124/03

29.07.2003

przetargu nieograniczonego na budowę ul. Reymonta w Barcinie

125/03

29.07.2003

wybory najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych w Mamliczu

126/03

29.07.2003

wybory najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Mogileńskiej w Barcinie

127/03

30.07.2003

przetargu nieograniczonego na naprawę dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Barcin

128/03

30.07.2003

negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie remontu sal lekcyjnych i biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie

129/03

31.07.2003

przetargu nieograniczonego na przebudowę linii energetycznej i oświetleniowej na ul. Reymonta w Barcinie

130/03

04.08.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w negocjacjach z zachowaniem konkurencji na wykonanie remontu sal lekcyjnych biblioteki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie

131/03

08.08.2003

wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na urządzenie placów zabaw

132/03

12.08.2003

odstąpienia od wykonania odtworzenia nawierzchni asfaltowej przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Kościelnej w Barcinie

133/03

18.08.2003

unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Barcin

134/03

18.08.2003

zapytania o cenę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Barcin

135/03

20.08.2003

informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Barcin za I półrocze 2003 r.

136/03

21.08.2003

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

137/03

01.09.2003

zmiany wysokości stawki czynszu za najem lokali użytkowych własności Gminy Barcin w budynku przychodni lekarskiej w Barcinie

138/03

22.08.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na naprawę dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Barcin oraz ułożenia dywanika z masy mineralno-bitumicznej na ul. Łąkowej w Barcinie i w Krotoszynie

139/03

22.08.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę linii energetycznej i oświetleniowej na ul. Reymonta w Barcinie

140/03

26.08.2003

wzorów wniosków do opracowania projektu budżetu gminy Barcin

141/03

26.08.2003

odmowy umorzenia i rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego

142/03

05.09.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę z kostki brukowej betonowej ul. Reymonta w Barcinie

143/03

12.09.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

144/03

12.09.2003

dalszego odroczenia terminu płatności rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2003 rok

145/03

16.09.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Barcinie

146/03

17.09.2003

odwołania Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Barcinie

147/03

18.09.2003

przeprowadzenia inwentaryzacji w Zakładzie Usług Miejskich w Barcinie

148/03

18.09.2003

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

149/03

 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych przy naprawie dróg gruntowych na terenie gminy Barcin -

nie podjęte

150/03

24.09.2003

przesunięcia terminu realizacji przebudowy linii energetycznej i oświetleniowej na ul. Reymonta w Barcinie

151/03

26.09.2003

udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Barcinie

152/03

30.09.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

153/03

30.09.2003

terminu odbioru końcowego przebudowy linii energetycznej i oświetleniowej na ul. Reymonta w Barcinie

154/03

30.09.2003

terminu odbioru końcowego budowy nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych w Mamliczu

155/03

29.09.2003

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

156/03

25.09.2003

zapytania o cenę na zakup wraz z dostawą 34 sztuk pojemników ulicznych

157/03

01.10.2003

umorzenia czynszu dzierżawnego za 2003 rok

158/03

30.09.2003

terminu odbioru końcowego robót drogowych pod nazwą: „Naprawa dróg gruntowych na terenie gminy Barcin"

159/03

30.09.2003

terminu odbioru końcowego robót drogowych pod nazwą: „"Ułożeniu dywanika  z masy mineralno-bitumicznej na ulicy Łąkowej w  Barcinie i Krotoszynie

160/03

29.09.2003

terminu odbioru końcowego robót drogowych pod nazwą: „Ulepszenie dróg gminnych - powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami"

161/03

29.09.2003

terminu odbioru końcowego robót drogowych pod nazwą: „Ulepszenie dróg gminnych: droga w Młodocinie i Młodocin-Obielewo - powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami"

162/03

30.09.2003

odstąpienia od wykonania przepustu przy naprawie dróg gruntowych - Złotowo Nowe

163/03

26.09.2003

udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych przy modernizacji oświetlenia przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Mogileńskiej w Barcinie

164/03

02.10.2003

terminu odbioru końcowego zagospodarowania terenów związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz budownictwem przedszkolnym w Barcinie

165/03

08.10.2003

terminu odbioru końcowego robót drogowych pod nazwą: „Naprawa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Barcin"

166/03

01.10.2003

zmiany wysokości stawki czynszu za najem lokali użytkowych - przychodnia

167/03

06.10.2003

rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego

168/03

10.10.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

169/03

14.10.2003

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Barcinie

170/03

14.10.2003

zmiany wysokości stawki czynszu za najem lokalu użytkowego własności gminy Barcin w budynku przychodni lekarskiej w Barcinie

171/03

14.10.2003

zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawy nieruchomości zabudowanej własności gminy Barcin

172/03

15.10.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na zakup wraz z dostawą 34 sztuk koszy ulicznych

173/03

15.10.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003

174/03

14.10.2003

odbioru końcowego robót polegających na wymianie stolarki drzwiowej oraz naświetli łukowych w budynku na ul. Plac 1-go Maja 16 w Barcinie

175/03

21.10.2003

przygotowywania i obiegu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych

176/03

21.10.2003

wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie

177/03

21.10.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę drogi gruntowej Julianowo-Józefinka (odcinek od Julianowa do m.Kania)

178/03

21.10.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę drogi gruntowej w Mamliczu (odcinek od dr.pow. Barcin-Mamlicz do dr.pow. Kani-Mamlicz)

179/03

16.10.2003

zlecenie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Barcinie umożliwiającego przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej posesji nr 6 i nr 10 przy ul. Kościelnej.

180/03

24.10.2003

wysokości stawki czynszu najmu nieruchomości gruntowej własności Gminy Barcin

181/03

30.10.2003

harmonogramu kontroli kompleksowych przedszkoli w Gminie Barcin

182/03

30.10.2003

odbioru końcowego robót polegających na wymianie pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę oraz przemurowaniu kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym w Barcinie przy ul. Żnińskiej 6

183/03

31.10.2003

odmowy umorzenia czynszu dzierżawnego za 2003 rok

184/03

31.10.2003

odstąpienia od wykonania odtworzenia nawierzchni asfaltowej przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Podgórnej i części ul.Żnińskiej w Barcinie

185/03

31.10.2003

czasu pracy Urzędu Miejskiego w Barcinie

186/03

04.11.2003

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości własności  Gminy Barcin

187/03

04.11.2003

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych własności  Gminy Barcin

188/03

06.11.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na naprawę drogi gruntowej Julianowo-Józefinka (odcinek od Julianowa do m.Kania)

189/03

06.11.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na naprawę drogi gruntowej w Mamliczu (odcinek od dr.pow.Barcin-Mamlicz do dr.pow.Kania-Mamlicz)

190/03

06.11.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie gminy Barcin

191/03

07.11.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

192/03

10.11.2003

wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy Barcin

193/03

12.11.2003

powierzenia stanowiska p.o. przedszkola w Piechcinie na okres urlopu macierzyńskiego pani Katarzyny Tomiczak

194/03

13.11.2003

terminu odbioru robót drogowych-wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Barcin

195/03

13.11.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod parking

196/03

13.11.2003

zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntów własności gminy Barcin przeznaczonych pod tymczasowe ogródki działkowe

197/03

18.11.2003

odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Podgórnej i części ulicy Żnińskiej w Barcinie

198/03

18.11.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie adaptacji budynku byłych warsztatów na mieszkania socjalne w Piechcinie przy ulicy Fabrycznej

199/03

18.11.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ulicy Kochanowskiego i Sienkiewicza w Barcinie

200/03

21.11.2003

unieważnienia przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie miasta i gminy Barcin

201/03

21.11.2003

terminy odbioru robót drogowych-budowy ulicy Reymonta w Barcinie

202/03

21.11.2003

umorzenia zaległości z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości położonej w Barcinie przy ulicy Krotoszyńskiej

203/03

24.11.2003

powołania zespołu ds. rozwoju gospodarczego gminy

204/03

24.11.2003

ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na najem, lokali użytkowych własności gminy Barcin

205/03

28.11.2003

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Barcin

206/03

28.11.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

207/03

02.12.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

208/03

02.12.2003

ustalenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz określenia wysokości czynników obniżających i podwyższających obowiązującą stawkę

209/03

02.12.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w negocjacjach z zachowaniem konkurencji na zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie miasta i gminy Barcin

210/03

04.12.2003

terminu odbioru robót drogowych - naprawa drogi gruntowej Julianowo-Józefinka

211/03

04.12.2003

terminu odbioru robót drogowych - naprawa drogi gruntowej w Mamliczu

212/03

04.12.2003

prowadzenia biblioteki zakładowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie

213/03

09.12.2003

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu sportowego.

214/03

11.12.2003

odroczenia terminu płatności z tytułu najmu lokalu użytkowego

215/03

12.12.2003

projektu budżetu gminy na 2004 rok

216/03

16.12.2003

unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod parking

217/03

17.12.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ul.Kochanowskiego i Sienkiewicza w Barcinie

218/03

18.12.2003

wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na zakup sprzętu sportowego

219/03

19.12.2003

zmiany w budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/41/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

220/03

22.12.2003

odroczenia terminu płatności raty za nieruchomość mieszkalną za 2003 rok

221/03

22.12.2003

umorzenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za 2003 rok

222/03

23.12.2003

nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ Barcin Panem Sławomirem Szeligą

223/03

23.12.2003

Ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora

SPZOZ w Barcinie Pana Sławomira Szeligi


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-24 15:00:46

Ostatnia aktualizacja: 2009-12-08 13:40:44

Liczba wyświetleń: 2928

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-08 13:40:44
2 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-08 13:39:34
3 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-08 13:37:20
4 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-08 13:32:04
5 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-08 13:30:48
6 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-08 13:27:25
7 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-07 14:11:36
8 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-07 14:10:32
9 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-07 14:08:56
10 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-07 14:07:59
11 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-07 13:56:52
12 Rejestr zarządzeń 2002/2003 [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-07 13:55:11

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza