Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Władze i struktura » Rada Miejska » Zadania i uprawnienia
Menu

Zadania Rady


Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

 

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 1. Uchwalanie statutu gminy,
 2. Stanowienie o kierunkach działania burmistrza, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz ustalanie wynagrodzeń burmistrza,
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy – na wniosek burmistrza,
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Uchwalanie programów gospodarczych,
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie prze radę gminy.
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i nabywania udziałów i akcji przez burmistrza,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym.

10. Określanie wysokości sumy, do której burmistrz gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.)

12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, przystępowanie do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy.

16. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

17. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.


Rada może odrębną uchwałą nadać honorowe obywatelstwo Gminy Barcin osobom szczególnie zasłużonym.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-24 11:56:53

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-02 11:05:53

Liczba wyświetleń: 3205

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Zadania Rady [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-02 11:05:53
2 Zadania Rady [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-02 11:05:09
3 Zadania Rady [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2009-12-29 13:40:44

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza