Przejdź do treści
Menu

Kompetencje Skarbnika Gminy

I. Do zadań Skarbnika należy:

 1. przygotowanie projektu budżetu Gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa czynności związanych z rachunkowością i gospodarką finansową Gminy oraz sprawowanie odpowiedzialności w tym zakresie prowadzenia rachunkowości,
 3. nadzorowanie obsługi księgowej budżetu Gminy,
 4. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następczej kontroli operacji gospodarczych będących przedmiotem księgowań,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i ewentualne udzielanie upoważnień dla innych osób do dokonywania kontrasygnaty,
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 8. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,
 9. opiniowanie projektów uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza w sprawach wywołujących skutki finansowe dla Gminy,
 10. pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 11. kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 12. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 13. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 14. nadzorowanie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych,
 15. wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych,

 

II. Ponadto do obowiązków skarbnika należy:

 1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Finansowego,
 2. uczestnictwo w pracach związanych z opracowaniem strategii rozwoju Gminy,
 3. uczestnictwo w pracach w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i ich rozliczania,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Karolina Banaszak

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2013-08-23

Data udostępnienia: 2009-11-24 11:19:42

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-12 08:58:58

Liczba wyświetleń: 4879

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Kompetencje Skarbnika Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-12 08:58:58
2 Kompetencje Skarbnika Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-12 08:42:57
3 Kompetencje Skarbnika Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 12:26:33
4 Kompetencje Skarbnika Gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2013-08-23 12:25:50

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 723004

Nawigacja pomocnicza