Przejdź do treści
Menu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 27/7 o powierzchni 2,00 ha oraz 27/8 o powierzchni 2,0175 ha, obręb Krotoszyn, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00023810/3, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. pod poz. 3376.

2. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Do dnia 7 sierpnia 2018 roku.

4. Warunki udziału oraz wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru;
2) inne dokumenty: wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w przedmiocie zamówienia;
3) wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kopii przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
4) w przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę;
5) Zamawiający może wezwać Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert);
6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną;
2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ppkt 1, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
3) forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictwa.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Barcinie - Krzysztof Nowakowski, pok. nr 15, tel. 52 3834127, e-mail: nieruchomosci@barcin.pl

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą
i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem, itp. oraz złożyć w formie lub na załączonym druku;
2) Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządzili oraz muszą parafować miejsca, w których naniesiono zmiany;
3) w przypadku pełnomocnika do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
6) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
7) Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.

8. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r., do godz. 8:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin;
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Podział geodezyjny działek nr 27/7 i nr 27/8, obręb ewidencyjny Krotoszyn. Nie otwierać przed 28 czerwca 2018 r., godz. 8:30";
3) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do jej składania;
5) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, pok. nr 7.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Złożona oferta powinna zawierać określenie wartości usługi brutto.

10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %.

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Miejskim w Barcinie;
2) umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania zawarte w złożonej ofercie;
3) Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku braku
w budżecie wystarczającej ilości środków budżetowych, które miałyby być przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

12. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone
do treści umowy:

1. Do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia może zostać dopuszczona osoba posiadająca uprawnienia w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości.
2. Podział nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia zostanie przeprowadzony zgodnie z treścią i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w sposób określony na załączniku Nr 1 do przedmiotu zamówienia (projektowane linie podziału naniesione w kolorze żółtym).
3. Za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się:
1) zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej;
2) przygotowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości;
3) przygotowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, tj. protokołu przyjęcia granic nieruchomości, mapy z projektem podziału (w 4 egzemplarzach), wykazu zmian gruntowych (w 4 egzemplarzach), wykazu synchronizacyjnego (w 4 egzemplarzach), opatrzonych pieczęcią i podpisem osób uprawnionych do działania w imieniu organu prowadzącego ewidencję materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
4) wyniesienie i stabilizację znaków granicznych na gruncie potwierdzonych protokołem odbioru wykonanych prac;
5) uzupełnienie map oraz przekazanie prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (informację w przedmiotowym zakresie należy złożyć Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia).
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

 

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Treść zaproszenia do złożenia oferty 1,76MB 2018-06-21 08:22:44 16
2 Załącznik Nr 1 do przedmiotu zamówienia 257,11kB 2018-06-21 08:22:42 16
3 Formularz oferty 99,39kB 2018-06-21 08:22:40 10
4 Formularz oferty (edytowalny) 17,69kB 2018-06-21 08:30:29 10
5 Zawiadomienie o wyborze oferty (02.07.2018) 281,81kB 2018-07-04 09:21:30 26

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-06-20

Data udostępnienia: 2018-06-21 08:31:27

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-04 09:22:38

Liczba wyświetleń: 2648

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-07-04 09:22:38
2 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-07-03 14:42:31
3 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-06-21 08:39:44
4 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-06-21 08:35:45

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740828

Nawigacja pomocnicza