Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XLI sesji Rady Miejskiej w Barcinie

8 czerwca 2018 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Funkcjonowanie SPZOZ w gminie - informacja dyrektora ZOZ.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2017 rok;

8.2. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie;

8.3. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji;

8.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku;

8.5. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin;

8.6. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

8.7. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Barcin;

8.8. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-05-25

Data udostępnienia: 2018-05-28 07:28:09

Liczba wyświetleń: 208

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 750065

Nawigacja pomocnicza