Przejdź do treści
Menu

Ogłoszenie o konkursie ofert

KONKURS NA REALIZATORA/REALIZATORÓW PROGRAMU ZDROWOTNEGO
Na podstawie:
• art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 t.j. ze zm.),
• art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 48 ust.1 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.1938 t.j. ze zm.)
• art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2018 r. poz.160 t.j.),
• uchwały nr XLIII/366/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin",

Burmistrz Barcina
Michał Pęziak

ogłasza konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin"
w 2018 roku (Programu).


1. Udzielającym zamówienie jest: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.
2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin.
3. Realizacja Programu obejmuje dzieci urodzone w latach 2012-2016 i zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Barcin dla których termin szczepienia pierwszego lub kolejnego przypada po 1 stycznia 2018 r.
4. W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie Gminy Barcin.
5. Program dostępny jest na stronie www.bip.barcin.pl - zakładka uchwały Rady Miejskiej.
6. Realizator/Realizatorzy Programu są obowiązani do przyjęcia na siebie następujących obowiązków:
• wykonania usługi szczepień u dzieci, w tym przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
• edukacji rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym,
• przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach wśród pacjentów swojej placówki.
7. Termin udzielania świadczeń - od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2018 r.
8. Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń - zakłada się, że populacja dzieci objęta programem szczepień przeciwko pneumokokom byłaby pomniejszona o średnio 30% - 40% (tj. dzieci już zaszczepionych przeciwko pneumokokom ze środków własnych rodziców oraz dzieci ze wskazaniami do szczepień obowiązkowych; szacuje się iż w roku 2018 liczba dzieci objętych
programem wyniesie ok. 103).
9. Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji dzieci z danego rocznika.
10. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
11. Z formularzem oferty oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, pok. 39, tel. 383 41 59, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 - 1500, we wtorek w godz. 700 - 1630, a w piątek w godz. 700 - 1330, oraz na stronie internetowej
www.barcin.pl.
12. Oferty należy sporządzić na obowiązującym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, pokój nr 47 do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 12.00 z dopiskiem - Oferta na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin" w 2018 roku.
13. Oferty:
1) mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, na terenie Gminy Barcin, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. 160 t.j.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert,
2) złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania,
3) muszą spełniać wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 46.
15. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wynosi: 35 000,00 zł.
16. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie,
3) na stronie internetowej: www.barcin.pl
17. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.
18. Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.
19. Burmistrz Barcina zastrzega sobie prawo do: zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie, odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert lub zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

[...]

Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzeniu Nr 15/2018 Burmistrza Barcina z dnia 30 stycznia 2018 r. (dostępne poniżej w sekcji powiązane artykuły).

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Joanna Popiołek

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-01-30

Data udostępnienia: 2018-01-30 15:55:59

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-31 10:01:59

Liczba wyświetleń: 1396

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o konkursie ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-31 10:01:59
2 Ogłoszenie o konkursie ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-31 10:00:35
3 Ogłoszenie o konkursie ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-30 15:59:25
4 Ogłoszenie o konkursie ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-30 15:58:56
5 Ogłoszenie o konkursie ofert [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-30 15:58:02

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751447

Nawigacja pomocnicza