Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zmianami);
2. Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 roku, poz. 4207).

Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
• autobusy.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
• osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
• środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
• środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
• środek transportowy został zbyty lub wyrejestrowany,
• została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
• upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwolnienia
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
• pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
• pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Stawki podatku
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zmianami) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok ulegają podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego o 3%. Górne granice stawek kwotowych podatków na 2018 ogłoszone zostały w drodze obwieszczenia MF z dnia 28 lipca 2017 r. (MP z 9 sierpnia 2017 r. poz. 800).

Czynności i dokumenty
Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 2025), a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są obowiązania również odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Terminy i sposoby płatności podatku
Podatek - co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
• do dnia 15 września danego roku - II rata;

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Barcinie nr 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002.

 

 

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 141,67kB 2017-12-13 10:00:18 29
2 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A) 106,39kB 2017-12-13 10:00:19 20
3 Instrukcja wypełniania deklaracji 829,49kB 2017-12-13 10:00:19 8

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Wioletta Jankowska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-06

Data udostępnienia: 2017-12-13 09:59:04

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13 10:00:46

Liczba wyświetleń: 939

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-13 10:00:46

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749324

Nawigacja pomocnicza