Przejdź do treści
Menu

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:
lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
• właściciel lasów,
• posiadacz samoistny lasów,
• użytkownik wieczysty lasów,
• posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do lasu lub objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

• informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M. P. z 2017 r. poz. 963).
ogłasza średnią cenę drewna w wysokości wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Stawki podatku leśnego na 2018 rok
• od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli na rok 2018 zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1 m3. W związku z tym stawka podatku leśnego kształtuje się następująco:
197,06 zł/1m3 x 0,220 m3 = 43,3532 zł/1ha powierzchni lasu
• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej, tj. 21,6766 zł/1ha.

Płatność
Na podstawie art. 6 ust. 7a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli kwota podatku leśnego od osób fizycznych jest wyższa niż 100 zł płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Natomiast od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, płatny jest do 15. każdego miesiąca.

Zwalnia się od podatku leśnego:
• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
• użytki ekologiczne,
• uczelnie,
• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
• instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
• instytuty badawcze,
• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-06

Data udostępnienia: 2017-12-11 09:34:55

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-11 11:30:06

Liczba wyświetleń: 815

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek leśny [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-11 11:30:06

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 751448

Nawigacja pomocnicza