Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

• grunty,
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Podatnicy

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

• właściciel,
• użytkownik wieczysty,
• samoistny posiadacz,
• w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

• informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
• deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.


Płatność:

Na podstawie art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest wyższa niż 100 zł płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Natomiast od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, płatny jest do 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Powiązane artykuły:

Załączone pliki:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-11-27

Data udostępnienia: 2017-12-04 10:08:29

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 12:02:08

Liczba wyświetleń: 1713

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-04 12:02:08
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-04 11:56:31

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza