Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXV sesji Rady Miejskiej w Barcinie

24 listopada 2017 r. godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy w roku 2017.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego;

8.2. w sprawie opłaty od posiadania psów;

8.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.

8.4. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne";

8.5. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Żłobka w Barcinie";

8.6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

8.7. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Barcin do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków;

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin;

8.9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Barcin na 2018 rok;

8.10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ulicy Pakoskiej w Barcinie.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-11-13

Data udostępnienia: 2017-11-13 14:26:08

Liczba wyświetleń: 679

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza