Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie

27 października 2017 r. godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7.2. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych;

7.3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.;

7.4. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych;

7.5. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.

7.6. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne i żłobek";

7.7. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

7.8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie;

7.9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie;

7.10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Gimnazjum nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Piechcinie;

7.11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mamliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mamliczu;

7.12. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2018 rok;

7.13. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej;

7.14. w sprawie przyjęcia przez Gminę Barcin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego;

7.15. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji;

7.16. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Barcinie;

7.17. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Barcinie do spraw rozpatrzenia wniosku Pomorsko Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej "SAMPO" o nadanie Pani Alicji Przybyłowicz tytułu "Zasłużony dla Gminy Barcin".

8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-10-16

Data udostępnienia: 2017-10-16 13:42:35

Liczba wyświetleń: 698

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza