Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

30 sierpnia 2017 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

8.2. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Łabiszyn i Gminy Dąbrowa, usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie;

8.3. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Barcin zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar" Spółka z o.o.;

8.4. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Barcin instrumentem płatniczym;

8.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu;

8.6. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

8.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury";

8.8. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

8.9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 - 2023 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/239/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 - 2023;

8.10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 27/7 oraz terenu działki nr 27/8 obręb ewidencyjny Krotoszyn, gm. Barcin;

8.11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2017 roku;

8.12. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu;

8.13. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie;

8.14. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego;

8.15. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

8.16. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ludowego Wojska Polskiego w Barcinie.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-08-21

Data udostępnienia: 2017-08-21 12:36:23

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-25 07:29:08

Liczba wyświetleń: 666

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-08-25 07:29:08

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740828

Nawigacja pomocnicza