Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej


Porządek obrad
XXXI sesji Rady Miejskiej w Barcinie
29 czerwca 2017 r. godz. 10.00

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Działalność PPU Wodbar sp. z o.o. i BOSiR sp. z. o.o. w 2016 r.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
  8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie;

8.2. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie;

8.3. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” złożonego na konkurs RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020;

8.4. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dwóch lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu;

8.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 153/136 położonej przy ul. Pakoskiej w Barcinie;

8.6. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

8.7. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

8.8. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.

9.    Odpowiedzi na interpelacje.
10.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11.  Zakończenie obrad.


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2017-06-22

Data udostępnienia: 2017-06-22 13:58:40

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-28 11:47:45

Liczba wyświetleń: 744

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2017-06-28 11:47:45
2 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2017-06-22 14:04:57
3 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2017-06-22 14:02:24

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza